Zakoni - djelokrug rada

26.01.2017. - 20:33 Grad Rab | Objavio: Admin | pregledano 3341 puta

  • Google+

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Raba:

 

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11 i 144/12)

Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (NN 86/2006, 125/2006, 16/2007, 46/2010, 145/2010, 37/2013, 44/2013 i http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_45_851.html 45/2013)

Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 48/13)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08 i 61/11)

Zakon o radu (NN 149/09, 16/11, 82/12 i 73/13)

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)

Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, 92/99, 39/99, 42/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)

Zakon obveznim odnosima ( NN 35/05 i 41/08)

Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09, 111/12, 68/13)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13)

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),

Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10)

Uredba o kriterijima,mjerilima i postupku za odgodu plaćanja,obročnu otplatu duga te prodaju,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN 141/06)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN 96/13)

Opći porezni zakon (NN 115/16)

Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07)

Zakon o savjetima mladih (NN 23/07)

Zakon o najmu stanova (NN 91/96 i 101/98)

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13)

Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (NN br. 125/11),

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12),

Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12),

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13),

Zakon o športu (NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12),

Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13),

Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN 71/10),

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12)

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)

Zakon o koncesijama (NN 143/2012)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 81/13)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09 i 56/13)

Prekršajni zakon (NN 107/07)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11)

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 87/02)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11 i 68/13)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04 i 63/09)

Zakon o grobljima (NN 19/98 i 50/12)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09 i 55/13)

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12)

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12)

Zakon o energiji (NN 120/12)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 78/12 i 56/13)

Zakon o naseljima (NN 54/88.)

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04)

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 56/11)

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11)

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)

Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91)

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10)

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 118/09)

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)

Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11)

Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 53/10)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07, 39/11)

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja ITD (NN 94/07, 79/08)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)

Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13)

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13)

Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Poveznica na stranice ministarstva- putem hiperveze

 

LOKALNA SAMOUPRAVA

Zakoni, podzakonski akti i ostali propisi iz područja lokalne samouprave

 

OSTALO

Zakoni, podzakonski akti i ostali propisi - proračun Zakoni, podzakonski akti i ostali propisi - porezi

Zakoni, podzakonski akti i ostali propisi - javna nabava Zakoni, podzakonski akti i ostali propisi - turizam

Zakoni, podzakonski akti i ostali propisi - gospodarstvo Zakoni, podzakonski akti i dokumenti - sport

Zakoni, podzakonski akti i dokumenti - kultura

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakoni, uredbe, uredbe EU, pravilnici, napuci i tehnički propisi - gradnja i prostorno uređenje