• ODLUKA

ODLUKA

01.09.2015. - 16:38 Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin | pregledano 4820 puta

  • Google+

Na temelju članka 35. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi-pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97,107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09 i 13/13 i 31/13- pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Raba je, dana 28. kolovoza 2015. godine donio

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab

 

Članak 1.

Dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Rab razrješuje se Marina Beg Umiljenović, imenovana od strane gradonačelnika Grada Raba.

 

Članak 2.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pahuljica“  Rab imenuju se Ana Vidas.

 

Članak 3.

Ova Odluka dostaviti će se Gradskom vijeću Grada Raba, i to svakom vijećniku osobno.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

 

KLASA: 023-01/15-02/80.    
URBROJ: 2169-01-01-15-01-1.
Rab, 28. kolovoza 2015.

 

                                                              

GRADONAČELNIK GRADA RABA

Nikola Grgurić, dipl.oec. v.r.