• ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

27.08.2015. - 17:34 Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin | pregledano 4195 puta

  • Google+

Temeljem članka 10. stavak 3. Zakona o trgovini (N.N. br. 87/08, 69/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (S.N. P.G.Ž. br. 27/09, 13/13 i 31/13 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Raba dana 25. kolovoza 2015. godine, donosi

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
PROGLAŠENJU POVREMENE PRIGODNE PRODAJE  
(TRGOVAČKO - TURISTIČKOG SAJMA) NA PODRUČJU GRADA RABA

 

Članak  1.

U Odluci o proglašenju povremene prigodne prodaje (trgovačko – turističkog sajma) na području Grada Raba (u daljnjem tekstu : Odluka) u članku 1. stavak 1. alineja druga brišu se riječ i brojka „i 27.“ te se poslije datuma 10. kolovoza umeću slijedeće riječi i brojke „i 3. rujna “.

 

Članak  2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

 

 

 

GRAD   RAB
GRADONAČELNIK

 

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

 

KLASA:  023-01/15-02/78.          
URBROJ:2169-01-01-15-01-1.
Rab,         25. kolovoza 2015.