Potpore

28.01.2017. - 16:15 Grad Rab - Za građane | Objavio: Admin | pregledano 13317 puta

  • Google+

GRAD RAB

 

OIB: 09555102027

 

DODIJELJENA BEZPOVRATNA SREDSTVA U 2016. GODINI

 

 

 

POZICIJA

KORISNIK

OSTVARENO

Aktivnost A280101 Subvencije i sufinanciranja u poljoprivredi

41.904,00

R00188

Subvencije rada CBPP-a

20.000,00

R00190

Razvoj održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva

21.904,00

Aktivnost A280102 Subvencije i sufinanciranja gospodarstva

374.016,16

R00192.5

Sufinanciranje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva

6.016,16

R00192.2

Radio Rab

368.000,00

Aktivnost A111301 Osnovne funkcije stranaka

12.922,00

R00007

Tekuće donacije političkim strankama - HDZ

3.640,00

R00008

Tekuće donacije političkim strankama - RPS

910,00

R00009

Tekuće donacije političkim strankama - SDP

1.911,00

R00010

Tekuće donacije političkim strankama - HNS

1.820,00

R00011

Tekuće donacije političkim strankama - PGS

910,00

R00012

Tekuće donacije političkim starnkama - Reformisti

910,00

R00013

Tekuće donacije političkim strankama - HSS

1.001,00

R00014

Nezavisni vijećnik Zdenko Matijević

910,00

R00015.1

Tekuće donacije političkim strankama - HSP A.S.

910,00

Aktivnost A111501 Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje hunm

102.000,00

R00445

Udruga dragovoljaca i veterana domovinskig rata ogranak Rab

15.000,00

R00446

Gradski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog ra R

15.000,00

R00447

Hrvatski časnički zbor Gradski odbor Rab

15.000,00

R00448

Udruga hrvatskih branitelja domovinskog rata "Domovina 90-95

15.000,00

R00449

Udruga veterana domovinskog rata "Rab"

12.000,00

R00450

Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata otok Rab

15.000,00

R00451

Udruženje antifašista otoka Raba

15.000,00

Aktivnost A215001 Osnovna glazbena škola Rab

168.273,15

R00404

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

147.265,45

R00404.1

Tekuće pomoći za Glazbenu školu

21.007,70

Aktivnost A230101 Sufin. programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina"

161.225,39

R00405

Tekuće pomoći za školsku prometnu jedinicu

1.850,00

R00406

Tekuće pomoći za državna i županijska natjecanja

20.000,00

R00407

Tekuće pomoći za školski list Cvrčak

3.000,00

R00408

Tekuće pomoći za produženi boravak za učenike od I.-IV.razre

97.875,39

R00409

Tekuće pomoći za međunarodnu EKO školu

5.000,00

R00411

Tekuće pomoći za međunarodnu suradnju

25.000,00

R00413

Informatička oprema i robotika

5.000,00

R00413.1

Rapska lađa

3.500,00

Aktivnost A230102 Sufin. Prog. aktivnosti srednje škole "Markantuna de Dominisa"

58.000,00

R00414

Tekuće pomoći za državno i županijsko natjecanje u znanju

13.000,00

R00416

Tekuće pomoći za natjecanje učenika

20.000,00

R00418

Tekuće pomoći za stručne ekskurzije

25.000,00

Aktivnost A240101 Humanitarna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa - Rab

210.100,00

R00421

Bruto plaće i naknade

104.000,00

R00422

Materijalni rashodi

17.000,00

R00423

Dobrovoljni darivatelji krvi

45.000,00

R00424

Natjecanja u prvoj pomoći i rad s mladima

14.100,00

R00425

Psihološko savjetovalište

30.000,00

Aktivnost A111501 Poticanje rada uduga koje okupljaju stanovnike Grada

30.000,00

R00452

Udruga ovčara "Škraparica"

8.000,00

R00453

Udruga za zaštitu i sportski uzgoj pitca "Faganel" Rab

2.300,00

R00454

Pčelarsko društvo

4.200,00

R00457

Lovačko društvo "Golub"

5.000,00

R00458

Mocira

5.500,00

R00458.2

Udruga pomorskih kapetana otoka Raba

5.000,00

Aktivnost A213501 Udruge, manifestacije i donacije u kulturi

228.609,68

R00076

Tekuće donacije - Limena glazba

90.651,85

R00459

KOMIN Rab

10.000,00

R00460

ULIKS Rab

3.000,00

R00461

Udruga rapskih samostreličara

60.000,00

R00462

Uduga za djecu i mlade "Kocka"

25.000,00

R00467.1

Ostale kulturne manifestacije (klape ...)

12.000,00

R00467.4

Klapa Rab

5.000,00

R00467.5

Klapa Sozal

5.000,00

R00467.6

Samostan benediktinki sv. Andrije Rab

17.957,83

Aktivnost A240601 Humanitarne udruge građana

35.000,00

R00468

Udruga umirovljenika otoka Raba

15.000,00

R00468.1

Udruga umirovljenika MUP-a Rab

5.000,00

R00470

Tekuće donacije ostalim udrugama

15.000,00

Aktivnost A250101 Sportske udruge i manifestacije

776.354,25

R00471

Kajak klub Rab

80.000,00

R00472

Karate klub Rab - Enpi

35.000,00

R00473

Rukometni klub Rab

70.000,00

R00474

Teniski klub Rab

10.000,00

R00475

Klub podvodnih aktivnosti Amfora

10.000,00

R00476

Bridž klub Rab

1.500,00

R00478

Malonogometni klub Rab

100.000,00

R00479

Društvo športske rekreacije Kampor

3.760,00

R00480

Športsko - ribolovni klub Dolin

8.000,00

R00481

Nogometni klub Rab

275.000,00

R00483

Športsko - ribolovni klub Tunera

8.000,00

R00484

Odbojkaški klub Rab

10.000,00

R00485

Košarkaški klub Rab

45.000,00

R00488

Jedriličarski klub Rab

5.000,00

R00489

Moto klub "Arba Riders"

5.000,00

R00489.1

Klub jedranja na dasci "Južina"

10.000,00

R00489.2

Muški rukometni klub Arba

55.000,00

R00490.1

Aero klub "Cumulus Rab"

2.500,00

R00490.4

Streljački klub "Rab"

500,00

R00490.7

Triatlon klub Rab

12.000,00

R00491

Plivački maraton za osobe sa invaliditetom

1.094,25

R00492

Ostale sportske manifestacije

9.000,00

R00493.1

Tekuće donacije ostalim sportskim klubovima

20.000,00

Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom proračunu - Dom zdravlja Rab

178.266,63

R00494.2

Sufinanciranje djelatnosti iznad standarda HZZO (pretraga TR

27.500,00

R00494.4

Zdravstvena zaštita turista

100.000,00

R00494.5

Sufinanciranje hemodijalize

36.666,63

R00495

Sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite

14.100,00

Aktivnost A260101 tekuće pomoći županijskom pror. - Hitna medicinska pomoć

110.740,40

R00495.7

Sufinanciranje pripravnosti u dijagnostičkom laboratoriju -

110.740,40

Aktivnost A260202 Tekuće donacije neprof.org. i preventiva

175.680,00

R00498.1

NZZJZ - Sufinanciranje preventivnih programa prema prioritetima GSZ

100.180,00

R00501

NZZJZ - zdravlje u vrtiću, prev. debljine

8.500,00

R00501.1

NZZJZ - logopedski tretman djece OŠ

60.000,00