IZMJENA STATUTA GRADA RABA

23.06.2015. - 12:04 Grad Rab - Statut | Objavio: Admin | pregledano 8522 puta

  • Google+

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine, donijelo je

 

IZMJENU STATUTA GRADA RABA

 

Članak 1.

U Statutu Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) u članku 2. stavku 2. riječi „Barbat na Rabu“ zamjenjuju se riječju „Barbat“.

 

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA:023-06/15-01/04
URBROJ: 2169-01-04-02/4-15-1
Rab, 2. lipnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

 

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.