• JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2014. GODINI

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2014. GODINI

04.02.2014. - 9:36 Grad Rab - Gradsko vijeće | Objavio: Admin | pregledano 6054 puta

  • Google+

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
G R A D  R A B
GRADSKO VIJEĆE
Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava
i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja

 

 

 

 

 

Klasa: 610-02/14-01/01
Urbroj: 2169-01-02-01/03-14-02
Rab, 3. veljače 2014.

 

Na temelju članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (“Službene novine PGŽ” broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Raba (“Službene novine PGŽ” broj 14/06 i 2/10), Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja Gradskog vijeća Grada Raba, na sjednici održanoj dana 3. veljače 2014. godine, donijela je zaključak o objavi

 

JAVNOG  POZIVA
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2014. GODINI

 

Statutom Grada Raba (“Službene novine PGŽ” broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst) propisano je da se povodom DANA GRADA RABA,  09. SVIBNJA- DANA POBJEDE (DIES VICTORIAE) dodjeljuju javna priznanja Grada, i to:

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA RABA

NAGRADA GRADA RABA

PLAKETA GRADA RABA

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA RABA i

GRB GRADA RABA

Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Gradu Rabu, građanima Republike Hrvatske ili druge države koji nemaju prebivalište u Gradu Rabu te inozemnim i tuzemnim pravnim osobama koje nemaju sjedište na području Grada Raba.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Raba, Plakete Grada Raba, Nagrade za životno djelo Grada Raba i Grba Grada Raba imaju građani Grada Raba, domaće pravne osobe i Gradonačelnik.

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Raba imaju Gradonačelnik i članovi Gradskog vijeća.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Raba podnosi se u pisanom obliku, a pisani prijedlog mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, ime i prezime ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o predloženoj osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se prijedlog podnosi, te iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Raba donosi Gradsko vijeće Grada Raba na temelju prijedloga ove Komisije i to na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Kako nam predstoji Dan Grada Raba pozivamo vas da se uključite u predlaganje pojedinaca i pravnih osoba za dodjelu priznanja, te da vaše cijenjene prijedloge s obrazloženjem i naznakom vrste priznanja dostavite ovoj Komisiji do 4. ožujka 2014. godine putem pisarnice Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, s naznakom: ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednik Komisije
Nikola Grgurić, dipl.oec., v.r.