• Poziv s prijedlogom dnevnog reda za III. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

Poziv s prijedlogom dnevnog reda za III. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

22.09.2021. - 13:41 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 700 puta

 • Google+

          REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
              GRADSKO VIJEĆE

          

KLASA: 021-05/21-02/04
URBROJ: 2169-01-01/3-21-1
Rab, 21. rujna 2021.

 

 

                            ČLANICAMA I ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 34. stavak 3. i 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20), članka 24. stavak 1. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21.) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09., 13/13., 31/13.-pročišćeni tekst, 23/14., 4/18., 4/20. i 4/21.), sazivam za dan

 

29. rujna  2021. godine (srijeda) u 8,30 sati u Zimskom kinu Rab III. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Raba

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane 12. srpnja 2021. i 6. kolovoza 2021. godine te zapisnika sa II. sjednice Gradskog vijeća održaane 6. kolovoza 2021. godine.

 

„AKTUALNI SAT“

 1. Prijedlog Odluke o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Raba i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Raba
  Prisega zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Raba
 2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Raba za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2021. godinu
 5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Raba
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u  Gradskom vijeću Grada Raba u 2021. godini
 7. Prijedlog I. izmjena Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2021. godinu
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Raba za projekt “Rekonstrukcija (prenamjena) Područne škole Banjol”
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Raba za projekt “Izrada montažne garaže unutar kruga Vatrogasnog doma te rekonstrukcija garderobnog prostora”
 10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Pahuljica za pedagošku 2020./2021. godinu

 

Napomena:

Zapisnik sa II. sjednice Gradskog vijeća održane 6. kolovoza 2021. godine i materijale za točke 5., 8., 9. i 10. dostavit ćemo Vam naknadno.

 

Molim za odaziv!

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Dumičić, v.r.

 

Dostaviti:

 1. Gradonačelniku
 2. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela
 3. Ravnateljici Dječjeg vrtića Pahuljica
 4. Direktorima komunalnih poduzeća
 5. Predsjednicima političkih stranaka čiji članovi participiraju u radu Gradskog vijeća
 6. Medijima
 7. Pismohrana, ovdje