• Izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba 2022.

Izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba 2022.

04.10.2022. - 16:31 Grad Rab - Izbori za MO | Objavio: Admin | pregledano 588 puta

  • Google+

 

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. i 79. stavka 4. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine, donosi


ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
 području Grada Raba

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba i to za:

  1. Vijeće Mjesnog odbora Banjol (za područje naselja Banjol),
  2. Vijeće Mjesnog odbora Barbat (za područje naselja Barbat),
  3. Vijeće Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),
  4. Vijeće Mjesnog odbora Kampor (za područje naselja Kampor),
  5. Vijeće Mjesnog odbora Mundanije (za područje naselja Mundanije),
  6. Vijeće Mjesnog odbora Palit (za područje naselja Palit),
  7. Vijeće Mjesnog odbora Rab (za područje naselja Rab-stari grad),
  8. Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga).

 

Članak 2.

Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 80. Statuta Grada Raba,  imaju, uključujući i predsjednika, 7 članova.

 

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 6. studenoga 2022. godine.

 

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora iz članka 1. Odluke.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i na oglasnoj ploči Grada Raba (Rab, Trg Municipium Arba 2), oglasnim pločama mjesnih odbora, na web stranici Grada Raba (http://www.rab.hr), na lokalnoj radio postaji Radio Rab i lokalnim elektroničkim medijima.

 

KLASA: 024-04/22-01/05
URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-6
Rab, 22. rujna 2022.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Dumičić

 

Naziv dokumentaPreuzimanje
Konačni rezultati glasovanja za VMO RabPreuzmi
Konačni rezultati glasovanja za VMO PalitPreuzmi
Konačni rezultati glasovanja za VMO Donja Supetarska DragaPreuzmi
Konačni rezultati glasovanja za VMO BanjolPreuzmi
Konačni rezultati glasovanja za VMO KamporPreuzmi
Konačni rezultati glasovanja za VMO Gornja Supetarska DragaPreuzmi
Konačni rezultati glasovanja za VMO MundanijePreuzmi
Konačni rezultati glasovanja za VMO BarbatPreuzmi
--Preuzmi
Rezultati glasovanja za VMO RabPreuzmi
Rezultati glasovanja za VMO BanjolPreuzmi
Rezultati glasovanja za VMO PalitPreuzmi
Rezultati glasovanja za VMO BarbatPreuzmi
Rezultati glasovanja za VMO MundanijePreuzmi
Rezultati glasovanja za VMO KamporPreuzmi
Rezultati glasovanja za VMO Donja Supetarska DragaPreuzmi
Rezultati glasovanja za VMO Gornja Supetarska DragaPreuzmi
-Preuzmi
Redosljed izbornih radnji i tijek rokovaPreuzmi
Rješenj o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada RabaPreuzmi
Obavijest Gradskog izbornog povjerenstvaPreuzmi
1. Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članica/članova vijeća mjesnog odboraPreuzmi
2. Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članica i članova vijeća mjesnog odboraPreuzmi
3. Izjava o prihvaćanju dužnosti člana Gradskog izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odboraPreuzmi
4. Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika-potpredsjednika biračkog odboraPreuzmi
5. Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odboraPreuzmi
6. Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidatureza člana vijeća mjesnog odboraPreuzmi
Obvezatne upute broj I - Postupak kandidiranja za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada RabaPreuzmi
Rješenje o određivanju biračkih mjestaPreuzmi
Objava biračima koji imaju prebivalište na području Grada RabaPreuzmi
Kandidacijske liste RABPreuzmi
ZBIRNA kandidacijska lista RABPreuzmi
Kandidacijske liste PALITPreuzmi
ZBIRNA kandidacijska lista PALITPreuzmi
Kandidacijaska lista KAMPORPreuzmi
ZBIRNA kandidacijska lista KAMPORPreuzmi
Kandidacijske liste DONJA SUPETARSKA DRAGAPreuzmi
ZBIRNA kandidacijska lista DONJA SUPETARSKA DRAGAPreuzmi
Kandidacijska lista GORNJA SUPETARSKA DRAGAPreuzmi
ZBIRNA kadidacijska lista GORNJA SUPETARSKA DRAGAPreuzmi
Kandidacijska lista MUNDANIJEPreuzmi
ZBIRNA kandidacijska lista MUNDANIJEPreuzmi
Kandidacijska lista BARBATPreuzmi
ZBIRNA kandidacijska lista BARBATPreuzmi
Kandidacijske liste BANJOLPreuzmi
ZBIRNA kandidacijska lista BANJOLPreuzmi
Zaključak o imenovanju stručnog suradnika za informatiku Gradskog izbornog povjerenstvaPreuzmi
Obvezatne upute broj II - Prava i dužnosti promatračaPreuzmi
Rješenje o imenovanju BO KamporPreuzmi
Rješenje o imenovanju BO PalitPreuzmi
Rješenje o imenovanju BO BanjolPreuzmi
Rješenje o imenovanju BO BarbatPreuzmi
Rješenje o imenovanju BO MundanijePreuzmi
Rješenje o imenovanju BO RabPreuzmi
Rješenje o imenovanju BO Gornja Supetarska DragaPreuzmi
Rješenje o imenovanju BO Donja Supetarska DragaPreuzmi
Obvezatne upute broj III - Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osobaPreuzmi