II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

13.02.2017. - 18:54 Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin | pregledano 2303 puta
zadnja promjena: 29.09.2017. u 15:51

  • Google+

Članak 1.

Izmjene i dopune Plana nabave donosi se za proračunsku 2016. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna).

Za nabavu čija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove, u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti ce vidljivo označene u odnosu

na osnovni Plan nabave za 2016. godinu.

 

 

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu objavljuju se na internetskim stranicama Grada Raba u roku od 8 dana od dana donošenja.

Grad Rab, kao javni naručitelj, dužan je Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dostaviti podatke o svojim internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave, te svaka kasnija izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu.

 

Preuzimanje/Download: II. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu |