ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

26.06.2017. - 12:59 Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin | pregledano 4248 puta
zadnja promjena: 29.09.2017. u 15:45

  • Google+

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09, 13/13, 31/13 i 19/15), Gradonačelnik Grada Raba dana 21.lipnja 2017.godine donosi

 

ODLUKU
O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

 

PREDMET ODLUKE

 

Članak 1.

 

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Grada Raba, ovom Odlukom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa i  to: za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn, procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn do 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga odnosno do 500.000,00 kn za nabavu radova  (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje se Zakon o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon) ne primjenjuje.

 

(2) Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

 

(3) U provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, te opće akte i posebne odluke Grada Raba koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

 

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 2.

 

(1) O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 

POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 3.

 

(1) Priprema i provedba postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn provodi se sukladno članku 5. ove Odluke.

 

(2) Radovi, robe i usluge u vrijednosti od 20.000,00 kn do 100.000,00 kn procijenjene vrijednosti, nabavljaju se putem sklopljenog ugovora koji potpisuje gradonačelnik, sukladno članku 6. ove Odluke.

 

(3) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn provodi stručno povjerenstvo naručitelja koje imenuje odgovorna osoba naručitelja u odluci o početku postupka jednostavne nabave.

 

(4) U pripremi i provedbi svakog pojedinog postupka jednostavne nabave iz stavka 3. ovog članka  moraju sudjelovati najmanje tri (3) osobe u stručnom povjerenstvu naručitelja, od kojih najmanje jedan (1) predstavnik mora imati važeći certifikat na području javne nabave.

 

Članak 4.

 

(1) Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn.

 

(2) Ukoliko predmet nabave nije planiran u Planu za tekuću godinu Upravni odjeli naručitelja moraju u tijeku postupka, a najkasnije do njegova završetka, dostaviti zahtjev za izmjenu/dopunu plana nabave odgovornoj osobi naručitelja.

 

(3) Prilikom definiranja predmeta nabave organizacijske jedinice naručitelja/odgovorne osobe dužne su postupati u duhu dobrog gospodarstvenika po načelu „najbolja vrijednost za uloženi novac“. U tom smislu ne smije se dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene Zakona ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

 

 

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI

DO 20.000,00 KN

 

Članak 5.

 

(1) Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn, naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora, temeljem zaprimljene ponude.

 

(2) Narudžbenica obavezno sadrži podatke:

 

• Naručitelja robe ili usluge (adresu, OIB)

• Isporučitelja robe ili usluge (adresu, OIB)

• Redni broj narudžbenice

• Datum ispostavljanja narudžbenice

• Vrsta roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere,            količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke

• Rok i način plaćanja

• Poziciju proračuna Grada Raba s koje će se izvršiti plaćanje

• Potpis i pečat

 

(3) Narudžbenicu izdaju i evidenciju o njima vode Upravni odjeli, a potpisuje ih odgovorna osoba istih.

 

 

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KN DO 100.000,00 KN ZA ROBU,  USLUGE I RADOVE

 

Članak 6.

 

(1) Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn do 100.000,00 kn za robu, usluge i radove provodi se tako da odgovorna osoba Upravnog odjela naručitelja nakon uočene potrebe za određenom robom, uslugom i radovima gradonačelniku dostavlja osobno potpisani obrazac – zahtjev za nabavom (JN1 obrazac).

 

(2) Nabavu odobrava gradonačelnik supotpisom obrasca – zahtjeva (JN1 obrazac).

 

(3) Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 100.000,00 kn u pravilu je dovoljna samo jedna ponuda koja se prilaže, a po potrebi je moguće zatražiti i više ponuda.

 

(4) Po gradonačelnikovom potpisu ugovora odgovorna osoba Upravnog odjela koji je podnio zahtjev za nabavom dostavlja isti ponuditelju, te dogovara i nadzire izvršenje sklopljenog ugovora.

 

(5) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, sastavni je dio ove Odluke.

 

 

PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 100.000,00 KN DO 200.000,00 KN ZA ROBU I USLUGE TE DO 500.000,00 KN ZA RADOVE

 

Članak 7.

 

(1) Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te do 500.000,00 kn za radove započinje  Odlukom o početku postupka jednostavne nabave, potpisanom od strane odgovorne osobe naručitelja.

 

(2) Odluka o početku postupka jednostavne nabave minimalno sadrži sljedeće podatke: naziv odjela koji pokreće postupak, naziv predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, izvor planiranih sredstva, kriterij za odabir ponude, način stavljanja na raspolaganje poziva na dostavu ponuda, naziv gospodarskih subjekata kojima se dostavlja poziv na dostavu ponude (ako je primjenjivo).

 

(3) Nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te do 500.000,00 kn za radove naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adrese (poštom, mailom ili faxom) minimalno tri (3) gospodarska subjekta i/ili objavom na službenim stranicama Grada Raba.

 

(4) Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

 

- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih zakona i drugih propisa,

- kod odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka,

- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

 

(4) Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

 

(5) Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

 

(6) Poziv na dostavu ponuda mora minimalno sadržavati: naziv naručitelja, naziv predmeta nabave, kontakt osoba, redni broj nabave, rok početka i završetka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge, rok, način i uvjeti plaćanja, mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge, opis predmeta nabave i tehnička specifikacija, troškovnik predmeta nabave, razlozi isključenja i dokazi sposobnosti, kriterij za odabir ponude,rok za dostavu ponude i mjesto dostave ponude.

 

(7) Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno pet (5) dana, od dostavljenog poziva na dostavu ponuda.

 

(8) Na omotnici ponude naznačuje se datum zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

 

(9) Stručno povjerenstvo naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva na dostavu ponude.

 

(10) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke naručitelja.

 

(11) O postupku pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.

 

(12) Naručitelj na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude a temelji se na kriteriju za odabir ponude.

 

(13) Putem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odabire se najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi.

 

(14) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi dvadeset dana od dana otvaranja ponuda.

 

(15) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sadrži najmanje: naziv naručitelja, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana i cijenu odabrane ponude.

 

(16) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obavezan dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama).

 

Članak 8.

 

(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn do 200.000,00 za robu i usluge te do 500.000,00 za radove određuje obvezno uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

 

 

RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

 

Članak 9.

 

(1) Naručitelj može isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave:

 

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog  subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava,

 

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

 

3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim dijelom Odluke,

 

4. ako gospodarski subjekt nije isporučio robu, usluge i/ili izvršio radove temeljem prethodnog ugovora s naručiteljem u skladu s preuzetim ugovornim obvezama,

 

5. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka jednostavne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način,

 

6. ako ima dugovanja prema Gradu Rabu.

 

 

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu ponude, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda.

 

Članak 10.

 

(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može odrediti uvjete financijske sposobnosti sukladno čl. 258. Zakona o javnoj nabavi.

(2) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti sukladno čl. 259. Zakona o javnoj nabavi.

 

Članak 11.

 

(1) Naručitelj u postupku jednostavne nabave može od gospodarskog subjekta tražiti sljedeće vrste jamstva:

 

1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 8. stavka 1. točke 3. ove Odluke, odbijanja potpisivanja o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

 

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,

 

3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

 

4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem pojedine djelatnosti.

 

(2) Bez obzira koje je jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

 

(3) Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti nabave.

 

 

DOSTAVA

 

Članak 12.

 

(1) Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

 

Članak 13.

 

(1) Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: naziv naručitelja, naziv predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“.

 

(2) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

 

(3) Izmjena i/ili dopunu ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

 

Članak 14.

 

(1) Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude najkasnije do isteka roka za dostavu ponude, bez obzira na način dostave ponude.

 

(2) Otvaranje ponuda kod postupaka jednostavne nabave ponuditelj neće vršiti javno.

 

(3) Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva naručitelja.

 

(4) Otvaranje ponuda vršit će najkasnije dva radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

 

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

 

Članak 15.

 

(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

(2) Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

 

(3) Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o nabavi.

 

(4) Prije odbijanja ponude iz stavka 3. ovoga članka naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje rok od tri dana od dana primitka zahtjeva.

 

 

PONIŠTENJE POSTUPKA

 

Članak 16.

 

(1) Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije;

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na dostavu ponude da su bile poznate ranije.

 

(2) Naručitelj je obvezan poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 

1. nije pristigla nijedna ponuda;

2. nakon isključenja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

 

Članak 17.

 

(1) Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

 

(2) Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi:

 

- dvadeset dana od dana otvaranja ponuda za postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn.

 

(3) Odluka o poništenju postupka sadrži: podatke o naručitelju, predmet nabave, obrazloženje razloga poništenja, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Grada Raba.

 

(2) Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 023-01/14-01/20, URBROJ: 2169-01-01-14-04-01 od 18.veljače 2014.godine.

 

 

KLASA: 406-09/17-01/17

URBROJ: 2169-01-01-17-1

 

 

GRADONAČELNIK
Nikola Grgurić, dipl.oec., v.r.

 

 

 

                  

      REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

                GRAD RAB

 

 

Obrazac JN1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU

(podnosi se u postupku nabave robe, usluga ili radova procijenjene vrijednosti

od 20.000,00 kn do 100.000,00 kn)

Upravni odjel koji podnosi zahtjev:

 

Predmet nabave:

 

Procijenjena vrijednost nabave                   

(bez PDV-a)

 

Da li su sredstva planirana u Proračunu Grada Raba za 2017. godinu i u planu nabave za 2017. godinu

DA          -        NE

Rok izvršenja Ugovora:

 

Odgovorna osoba za praćenje izvršenja ugovornih obveza od strane Grada Raba:

 

Potpis odgovorne osobe naručitelja (gradonačelnik)

 

Potpis pročelnika nadležnog upravnog odjela:

 

Potpis pročelnika Upravnog odjela za financije (obrazac potpisuje ako su ispunjeni svi preduvjeti za zaključivanje ugovora):

 

Obrazloženje pročelnika UO za financije (navodi ga u slučaju kada iz bilo kojeg razloga nema osnove za zaključivanjem ugovora):

 

 

U Rabu, dana _________________ 2017. g.

 

_____________________________________

(potpis podnositelja zahtjeva)