PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

09.10.2017. - 7:00 Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin | pregledano 1368 puta
zadnja promjena: 09.10.2017. u 15:15

 • Google+

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
             GRAD RAB
Upravni odjel za financije

KLASA: 406-09/17-01/22
UR.BROJ: 2169-01-03/03-17-1

Grad Rab, 06.10.2017.

 

Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Grad Rab, provodi:

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

1.Općenito

 

Grad Rab planira provoditi projekt „Gradnja nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak“, sukladno projektu prijavljenom na javni poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“. Projektom je predviđeno izvođenje infrastrukturnih radova unutar poslovne zone Mišnjak.

 

Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Grad Rab u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 16.10.2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge vezano uz predmetnu nabavu na adresu elektroničke pošte: [email protected]

 

2.Opis predmeta nabave

 

Naziv/predmet nabave je: Gradnja nove infrastrukture unutar poslovne zone Mišnjak

Nova infrastruktura uključuje sljedeće radove:

 • Izgradnja sustava odvodnje
 • Izgradnja sustava vodoopskrbe
 • Izgradnja objekata vodovoda
 • Izgradnja sustava javne rasvjete s pripadajućim elektroinstalacijama i DTK mrežom
 • Izgradnja prometnica i zelenog pojasa uz prometnice

 

Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 11.200.000,00 kn.

 

Izvođenje radova koje je predmet nabave izvode se u skladu s potvrdom glavnog projekta izdanom od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rab (Klasa: 361-03/10-01/07 ; Urbroj:  2170/1-07-07/2-10-11 od 07.listopada 2010. )

 

CPV oznaka predmeta nabave

45232450-1 Radovi na izgradnji odvodnjavanja

45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju

45316000-5 Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava

45232300-5 Izgradnja i pomoćni radovi za telefonske i komunikacijske vodove

45233100-0 Radovi na izgradnji autocesta, cesta

 

Mjesto izvođenja radova je Grad Rab (k.č.802/472, k.č.802/471 i k.č.826/35, katastarska općina Barbat).

Rok početka za izvođenje radova teče od dana uvođenja u posao odabranog ponuditelja, to jest izvođača. Naručitelj, odabranog ponuditelja, u svojstvu izvođača, namjerava uvesti u posao najkasnije u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa Ugovora. Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao pisanim putem.

 

3.Tehničke specifikacije

 

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u projektno-tehničkoj dokumentaciji i uvjetima navedenim u Troškovniku.  Troškovnik i tehničke specifikacije radova sastavni su dio ove obavijesti o Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (Prilog 1).

 

Tehnička specifikacija znači: ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebno u dokumentaciji o nabavi kojima se određuju tražene značajke materijala, proizvoda ili robe kako bi se osiguralo da ispunjavaju svrhu koju im je namijenio javni naručitelj; te značajke uključuju razine utjecaja na okoliš ili klimu, rješenje koje udovoljava svim zahtjevima (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) te ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke vezane uz osiguravanje kvalitete, terminologiju, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označivanje, upute za korisnike i postupke i metode proizvodnje u bilo kojoj fazi životnog vijeka radova; te značajke također uključuju pravila vezana uz projektiranje i određivanje troškova, ispitivanje, pregled i uvjete za prihvaćanje radova te metode ili tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može propisati, na temelju općih ili posebnih propisa, za završene radove te materijale ili dijelove koje oni uključuju.

Norme koje su navedene u Troškovniku propisane su s ciljem da radovi ili roba koja se nudi odgovara tehničkoj specifikaciji i zahtjevima Naručitelja. Ukoliko ponuditelj nudi drugačiju normu od propisane ona će se prihvatiti isključivo ukoliko je jednakovrijedna.

 

4. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

 

4.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

4.1.1. Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje),

– članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ove dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

 

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave na određeno vrijeme nema pravo korištenja navedene mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije

 

4.1.2. Javni naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

ili

2. u Republici hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda  plaćanja.

 

4.1.3.Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu s Dokumentacijom o nabavi, te ako može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, kao i u slučaju da je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

 

4.2. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

 

4.2.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

4.2.2. Ekonomska i financijska sposobnost

4.2.2.1.Informacije o godišnjim financijskim izvješćima

4.2.2.1.1.Gospodarski subjekt mora dokazati da njegov glavni račun nije bio u blokadi niti jedan dan u prethodnih šest (6) mjeseci. U razdoblje koje obuhvaća prethodnih šest (6) mjeseci mora obvezno uključiti dan objave Obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u EOJN NN.

4.2.2.1.2.Gospodarski subjekt mora dokazati da u posljednjoj dostupnoj financijskoj godini nema iskazan gubitak te da je visina njegovog ukupnog prometa u navedenom razdoblju minimalno jednaka ili veća od iznosa procijenjene vrijednosti ove nabave.

 

4.2.3. Tehnička i stručna sposobnost

4.2.3.1. Ponuditelj treba dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini izvršio najmanje jedan (1) ugovor minimalno u vrijednosti procijenjene vrijednosti nabave ili najviše 10 ugovora čiji zbroj vrijednosti mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave sukladno članku 268. ZJN.

Ponuditelj navedeno dokazuje popisom izvršenih ugovora koji sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su svi radovi izvedeni u skladu s pravilima  struke i uredno izvršeni. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže potvrda izdana ili potpisana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis sadrži ili mu se kao dokaz prilaže njegova potvrda, a u nedostatku iste, vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Ugovori iz popisa koji ponuditelji prilažu moraju biti vezani uz predmet nabave na način da se isti odnose na izvođenje istih ili sličnih radova kao onih koji se traže u ovom postupku nabave.

 

4.2.3.2. Ponuditelj treba dokazati da raspolaže svim potrebnim stručnjacima za izvođenje predmetnih radova neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu, koji će sudjelovati u izvršenju ugovora.

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje ugovora imati na raspolaganju minimalno sljedeće stručnjake:

 

 1. Ovlašteni voditelj građenja građevinske ili strojarske struke – 1 izvršitelj
 2. Ovlašteni voditelj radova građevinske struke – 1 izvršitelj

 

Ponuditelj mora dostaviti izjavu da ima na raspolaganju osobu koja će voditi građenje i osobu koja će voditi radove. Navedeni stručnjaci moraju biti imenovani te imati strukovnu osposobljenost i radnog iskustva na relevantnim poslovima te udovoljavati svim ostalim uvjetima propisanim pozitivnim zakonskim propisima.

 

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 23.3.2.1. i 23.3.2.2. se dokazuje:

- Potvrdama o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva za osobe navedene u potvrdama i

- Potvrdama druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova kojima se potvrđuje stručna kvalifikacija stručnjaka, a svaka treba sadržavati:

 

o naziv tvrtke i adresa investitora,

o naziv tvrtke i adresa izvođača,

o predmet ugovora – vrsta građevine/radova,

o ime i prezime Stručnjaka, o investicijska vrijednost izgrađene građevine,

o puno ime i prezime, te ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe) investitora.

 

Sukladno članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj građenja, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Sukladno članku 28. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015) pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci ili da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

2. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita. Upisom u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se stječe pravo za obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova.

 

Sukladno članku 25. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) poslove voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj radova, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Sukladno članku 29. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/2015) pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja radova Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci ili da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci

2. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

 

Sukladno člancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Uz prethodnu izjavu iz članka 61. navedenog Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova projektiranja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

 

Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana. Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se sklopljeni ugovor o profesionalnom osiguranju u drugoj državi ugovornici EGP-a, u kojoj ima poslovni nastan, ako je osiguranik pokriven jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, pri čemu iznos osiguranja ne može biti manji od 1.000.000,00 kuna. U slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića. Izjava iz članka 61. navedenog Zakona podnosi se za svaku godinu u kojoj podnositelj namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj. Komora ocjenjuje je li riječ o povremenom obavljanju poslova u smislu članka 61. navedenog Zakona prema okolnostima pojedinog slučaja. Povodom izjave iz članka 61. navedenog Zakona Komora u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima provjerava ispunjava li podnositelj propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja, voditelja građenja ili voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe i o tome izdaje potvrdu. Prilikom podnošenja prve izjave iz članka 61. Zakona Komora obvezno provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, s obzirom da se radi o profesijama koje imaju utjecaja na sigurnost.

 

U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da su navedeni stručnjaci ishodili sva potrebna rješenja/potvrde i ovlaštenju za vođenje građenja/radova sukladno zakonima Republike Hrvatske.

 

 

5.Kriteriji za odabir ponude

Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

 

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku.

 

 

Redni broj

Kriterij

Broj bodova

1.

Cijena ponude

80,00

2.

Trajanje jamstvenog roka

20,00

 

Maksimalni broj bodova

100,00

 

 

5.1.  Cijena ponude

 

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu prihvatljive ponude, bez PDV-a.

Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija cijene ponude je 80,00 bodova.

Ponuditelj čija je cijena prihvatljive ponude najniža ostvarit će maksimalan broj bodova.

Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja određivat će se korištenjem sljedeće formule (bodovi će se zaokruživati na dvije decimale):

 

Broj bodova = najniža cijena ponude / cijena ponude x 80,00

 

Cijenu ponude bez PDV-a ponuditelj upisuje u Ponudbeni list.

 

 

5.2.  Trajanje jamstvenog roka

 

Naručitelj kao drugi kriterij određuje trajanje jamstvenog roka.

Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru ovog kriterija je 20,00 bodova. Obvezno minimalno trajanje jamstvenog roka je 24 mjeseca.

Ponuditelji koji ponude jamstveni rok od minimalno propisanih 24 mjeseca ostvaruju 0 bodova.

Ponuditelj koji ponudi najdulje trajanje jamstva ostvarit će maksimalan broj bodova.

Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja određivat će se korištenjem sljedeće formule (bodovi će se zaokruživati na dvije decimale):

 

Broj bodova = ponuđeni rok / najduži ponuđeni rok x 20,00

 

Trajanje jamstvenog roka (u mjesecima) ponuditelj upisuje u Ponudbeni list (Podatci o podkriterijima ekonomski najpovoljnije ponude) ako je moguće. Ako nije moguće onda se u sklopu ponude dostavlja izjava o ponuđenom jamstvenom roku.

Jamstveni rok ima značenje Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale  sukladno odredbama Posebnih uzanci o građenju. Taj Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijale.

 

Za svaku ponudu izračunava se ukupan broj bodova koji je jednak zbroju bodova za cijenu ponude i bodova za trajanje jamstvenog roka. Maksimalni broj bodova koji može dobiti ponuda je 100,00. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

6.Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

 

6.1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvedeni radovi plaćaju se na temelju ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije.

Privremenim situacijama obračunava se vrijednost radova izvedenih u toku građenja. Privremene situacije ispostavljaju se za razdoblje od mjesec dana u primjerenom roku nakon proteka razdoblja na koje se odnosi.

Okončanu situaciju izvođač sastavlja i podnosi na isplatu nakon primopredaje izvedenih radova. Okončanoj situaciji mora biti priložen potpisan i ovjeren Zapisnik o primopredaji.

Privremene situacije i okončana situacija sadrže podatke o količini i cijenama stvarno izvedenih radova, ukupnoj vrijednosti stvarno izvedenih radova, prije isplaćenim svotama i svoti to jest iznosu koji treba platiti na temelju ispostavljene situacije.

Plaćanje privremenih situacija i okončane situacije obavit će se uplatom nespornog iznosa u korist IBAN izvođača, u roku od 90 (devedeset) dana od dana kad je Naručitelj primio privremenu/okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera.

Predujam je isključen, kao i svi drugi oblici osiguranja plaćanja.

Privremenu/okončanu situaciju izvođač dostavlja na adresu Naručitelja.

Naručitelj će iznos do 80% ukupno ugovorene cijene isplaćivati prema privremenim situacijama ovjerenim od strane nadzornog organa koji potvrđuje da su radovi izvršeni, odnosno temeljem izvršenih radova uz primopredajni zapisnik. Preostali iznos od 20% isplatit će se po obračunu izvršenih radova putem okončane situacije, koju će Izvoditelj predati Naručitelju nakon pregleda, izvršenog prilikom primopredaje radova i otklona eventualnih nedostataka koji su utvrđeni navedenim pregledom, te dostavljenog primopredajnog zapisnika i jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Izvođač će ispostaviti privremene situacije na pregled nadzornom inženjeru naručitelja, i to u 8 (osam) primjeraka najkasnije do 10-og u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

Privremene situacije se izdaju sa stanjem i obračunom izvedenih radova do zadnjega dana u mjesecu.

Primljenu situaciju nadzorni inženjer je dužan pregledati i ovjeriti u roku 7 (sedam) radnih dana, a Naručitelj platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kad je Naručitelj primio privremenu/okončanu situaciju ovjerenu od strane nadzornoga inženjera.

Naručitelj može u opravdanim slučajevima osporiti plaćanje situacije. U slučaju da u navedenom roku nadzorni inženjer neopravdano ne ovjeri situaciju, rok dospijeća se računa od petog dana po primitku situacije.

Okončana situacije će se ispostaviti 5 (pet) dana nakon uspješne primopredaje radova i to u 8 (osam) primjeraka.

 

6.2. Jamstva

 

6.2.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Naručitelj zahtijeva od ponuditelja dostavu jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od 112.000,00 kuna

Jamstvo se može dostaviti u obliku:

 • Bankarske garancije na poziv ili
 • Novčanog pologa na račun Naručitelja.

 

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije na poziv, u garanciji mora biti navedeno sljedeće:

 

 • Da je korisnik garancije Grad Rab,
 • Da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pismeni poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos od 112.000,00 HRK bez PDV-a u kunama, u slučaju:

• Odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

• Nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,

• Neprihvaćanja ispravka računske greške,

• Odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora trajati minimalno sukladno roku valjanosti ponude, odnosno 120 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana.

 

6.2.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao Izvršitelj, prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, na iznos koji pokriva visinu od 10% (slovima: deset posto) vrijednosti Ugovora (bez PDV-a). Jamstvo mora vrijediti najmanje 60 (slovima: šezdeset) dana nakon roka za ispunjenje Ugovornih usluga.

U slučaju sklapanja ugovora sa Zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz Zajednice ponuditelja, u cijelosti ili parcijalno s članom/ovima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10 % (deset posto) od vrijednosti ukupno ugovorenih usluga bez PDV-a.

Ukoliko odabrani Ponuditelj ne dostavi jamstvo najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog Ponuditelja.

 

6.2.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta, odabrani ponuditelj će se obvezati da će Naručitelju prilikom predaje okončane situacije predati jamstvo za otklanjanje nedostataka i naknade nastale štete u obliku bjanko zadužnice ispunjene u skladu s odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Nar. nov. br. 115/12) na iznos od 10% cijene ugovora (bez PDV-a), na minimalni rok od 24 mjeseca, odnosno rok koji je ponuđen odabranom ponudom, od dana kojim je određen završetak radova.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne preda bjanko zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka, Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10 % ukupno izvedenih radova bez PDV-a na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

 

6.2.4. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti

Ponuditelj dostavlja ovo jamstvo radi otklanjanja štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti. Odabrani ponuditelj će Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora dostaviti jamstvo u obliku police osiguranja, bez franšize, za osiguranje imovinskih šteta koje mogu nastati na komunalnoj infrastrukturi i okolnim objektima uslijed izvođenja radova i dokaz o uplaćenoj premiji ili prvoj rati osiguranja. Ukoliko je polica osiguranja kraćeg vremenskog trajanja od očekivanog trajanja ugovora o radovima, ponuditelj se obvezuje istu produljiti na način da bude osiguran za cijelo vrijeme trajanja ugovora, odnosno do primopredaje radova.

 

 

6.3. ROK IZVOĐENJA RADOVA – 6 mjeseci

 

6.4. Terminski plan

Ponuditelji će prilikom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi priložiti Terminski plan izvođenja radova iz kojega je vidljiva planirana dinamika izvođenja radova.

Terminski plan se ne prilaže u ponudi već prilikom sklapanja Ugovora s odabranim ponuditeljem.

Izvođač mora u obzir uzeti klimatske i hidrološke uvjete na lokaciji gradilišta pri izradi programa radova. Također, izvođaču se napominje kako je potrebno uzeti u obzir i vrijeme potrebno za prijavu tehničkog pregleda i primopredaju. Terminski plan mora uključivati odnosno prikazivati sve relevantne aktivnosti, ključne događaje, raspodjelu osoblja i kapaciteta, itd. u obliku gantograma ili sl.

Terminski plan mora biti sukladan roku za izvršenje radova iz točke 6.3. ove DoN. Odabrani ponuditelj je dužan u izvođenju radova pridržavati se naznačenih rokova. U slučaju nepoštivanja zadanih rokova predviđenih u gantogramu naručitelj je ovlašten naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% (nula zarez pet posto) od ugovorenog iznosa za svaki dan kašnjenja, a najviše do 10 % od ukupno ugovorenog iznosa, te nepoštivanje rokova predviđenih u gantogramu može biti opravdan razlog za raskid ugovora o javnoj nabavi. Naručitelj može naplatiti ugovornu kaznu davanjem na naplatu garancije banke predane kao jamstvo za dobro ispunjenje ugovora ili na drugi način. Naručitelj može naplatiti ugovornu kaznu neovisno o tome da li mu je šteta stvarna i nastupila ili ne.

 

 

7. Datum objave: 09.10.2017.godine.

8. Rok za dostavu primjedba i prijedloga: 16.10.2017. godine.

 

 

DOKUMENTACIJA:


 

Izvedbeni projekt

Knjiga 1

1.1_pregledna.pdf
1.2_sit_1000.pdf
1.3.1_sit_500.pdf
1.3.2_sit_500.pdf
1.3.3_sit_500.pdf
1.4_prometna.pdf
3_karak_pop_profil.pdf
3_uzduzni.pdf
4.1_poprecni_B_B.pdf
4.2_poprecni_C_C.pdf
4.3_poprecni_D_D.pdf
4.4_poprecni_E_E.pdf
5.1_detalj_prometa.pdf
5.2_detalj_prometa.pdf
5.3_detalj_prometa.pdf
5.4_detalj_prometa.pdf

Knjiga 2

1.1_oborinska_1000.pdf
1.2.1_oborinska_500.pdf
1.2.2_oborinska_500.pdf
1.2.3_oborinska_500.pdf
1.3_sanitarna_1000.pdf
1.3.1_sanitarna_500.pdf
1.3.2_sanitarna_500.pdf
1.3.3_sanitarna_500.pdf
2.1_uzduzni_oborinska.pdf
2.2_uzduzni_sanitarna.pdf
3_karak_pop_profil.pdf
4_rov.pdf
5_separator.pdf
6_okno.pdf
7_slivnik.pdf
9_10_detalji_upojnog_polja.pdf
11_uzduzni_profil_upojnog_polja.pdf

Knjiga 3

situacija_DTK.pdf
situacija_JR.pdf

Knjiga 4

1.1_situacija_vodovod_1000.pdf
1.2.1_situacija_vodovod_500.pdf
1.2.2_situacija_vodovod_500.pdf
1.2.3_situacija_vodovod_500.pdf
2_uzduzni_vodovod.pdf
3_karak_pop_profil.pdf
4_rov.pdf
5_montazni_hidrant.pdf
6_montazni_prikljucak_platoi.pdf

Knjiga 5

1_situacija.pdf
2_hor_presjeci.pdf
3_ver_presjeci.pdf
4_monterski_plan.pdf
5_bravarija.pdf
6_drenaßa.pdf
7_fasade.pdf
8.1_osiguranje_lomova.pdf
8.2_ZOV.pdf
8.3_ZO1.pdf

Tekstualni dio

0313 Naslovne1.doc
0313 Sadrzaji.doc
TEHNICKI OPIS MISNJAK-prometnice.doc
TEHNICKI OPIS-JR i DTK.doc
TEHNICKI OPIS-odvodnja.doc
TEHNICKI OPIS-vodna komora.doc
TEHNICKI OPIS-vodovod.doc

 

Glavni projekt

1.1 Knjiga 1

Nacrti

1.4_Situacija_1000.pdf
1.5.1_sit_500.pdf
1.5.2_sit_500.pdf
1.5.3_sit_500.pdf
Karakteristicni presjek rova.pdf
KARAKTERISTICNI_POP.pdf
KATASTAR_SIT.pdf
Kopija katastarskog plana.pdf
POPRECNI_B_B.pdf
POPRECNI_C_C.pdf
POPRECNI_D_D.pdf
POPRECNI_E_E.pdf
PREGLEDNA.pdf
PROMETNA.pdf
UZDUZNI.pdf

Tekstovi

1909 DIMENZIONIRANJE.pdf
1909 GEOTEHNICKI.pdf
1909 Izjava_uskladenost.pdf
1909 NASLOVNA_1.pdf
1909 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE.pdf
1909 SADRZAJ_po knjigama.pdf
1909 SADRZAJ11.pdf
1909 SANACIJA OKOLISA.pdf
1909 TEHNICKI OPIS MISNJAK.pdf
1909 Text.pdf
1909 TLOCRTNI ELEMENTI.pdf
ISKAZ KOLICINA MISNJAK-knjiga1.pdf
Isprava o imenovanju glavnog projektanta.pdf
Izjava o uskladenosti.pdf
Izvadak iz sudskog registra.pdf
Ovjerena prva stranica knjige.pdf
Ovjerena prva stranica.pdf
Rjesenje o upisu u imenik  PERKIC.pdf
Rjesenje o upisu u imenik TOMULIC.pdf

1.2 Knjiga 2

Nacrti

1.1_SIT_1000.pdf
1.2.1_SIT_500.pdf
1.2.2_SIT_500.pdf
1.2.3_SIT_500.pdf
1.3_SIT_1000.pdf
1.4.1_SIT_500.pdf
1.4.2_SIT_500.pdf
1.4.3_SIT_500.pdf
DETALJI_upojn.pdf
KARAKTERISTICNI.pdf
ROV3.pdf
SEPARATOR_MASTI_I_ULJA.pdf
UREDJAJ_ZA_BIO_PROCISCAVANJE.pdf
UZDUZNI_OBORINSKA.pdf
UZDUZNI_SANITARNA.pdf
UZDUZNI_UPOJNO POLJE.pdf

Tekstovi

1909 NASLOVNA_2.pdf
1909 SADRZAJ_2.pdf
DOKAZNICA MISNJAK-knjiga2.pdf
Izvadak iz sudskog registra.pdf
Ovjerena prva stranica knjige.pdf
Rjesenje o upisu u imenik PERKIC.pdf
Rjesenje o upisu u imenik TOMULIC.pdf
TEHNICKI OPIS-odvodnja1.pdf

1.3 Knjiga 3

Izvadak iz sudskog registra.pdf
Ovjerena prva stranica Knjige 3.pdf
PZ_MISNJAK.pdf
Rjesenje o imenovanju projektanta.pdf
Rjesenje o upisu u imenik.pdf
SIT_DTK_1500.pdf
SIT_JR_1500.pdf
Tropolne sheme RPJR i prateci nacrti.pdf

1.4 Knjiga 4

Nacrti

1.1_SIT_1000.pdf
1.2.1_Sit_500.pdf
1.2.2_Sit_500.pdf
1.2.3_Sit_500.pdf
KARAKTERISTICNI.pdf
MONTAZNI-HIDRANT.pdf
MONTAZNI-PRIKLJUCAK.pdf
ROV3.pdf
UZDUZNI_VODOVOD.pdf

Tekstovi

1909 NASLOVNA_4.pdf
1909 SADRZAJ_4.pdf
Dokaznica_vodoopskrba.pdf
Izvadak iz sudskog registra.pdf
Ovjerena prva stranica knjige.pdf
Rjesenje o upisu u imenik PERKIC.pdf
Rjesenje o upisu u imenik TOMULIC.pdf
STATIKA VODOVOD.pdf
TEHNICKI OPIS VODOVOD.pdf

1.5 Knjiga 5

Nacrti

3.1_sit_200.pdf
3.2_hor_presjek.pdf
3.3_vert_presjeci.pdf
3.5_bravarija.pdf
3.5_monterski.pdf
3.6_drenaza.pdf
3.7_fasade.pdf
3.8_objekti.pdf
3.8.1_osiguranje_lomova.pdf

Tekstovi

Izvadak iz sudskog registra.pdf
Ovjerena prva stranica knjige.pdf
Program kontrole i osiguranja kvalitete.pdf
Proracun mehanicke stabilnosti i otpornosti.pdf
Rjesenje o upisu u imenik PERKIC.pdf
Rjesenje o upisu u imenik TOMULIC.pdf
Tehnicki opis.pdf
Vijek trajanja gradevine i uvijeti odrzavanja.pdf

 

TRO_RZ_MISNJAK_2017_projektantski_bez_cijena.xls