Mjesni odbori

19.04.2013. - 9:52 Grad Rab - Mjesni odbori | Objavio: Admin | pregledano 12203 puta

  • Google+

MJESNA SAMOUPRAVA

Odredbe o mjesnoj samoupravi na području Grada Raba sadržane su u člancima 68. do 83. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15).

„Na području Grada Raba osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.“

(članak 68. stavak 1. Statuta Grada Raba)

 

„Mjesni odbori na području Grada Raba su:

1. Mjesni odbor Banjol (za područje naselja Banjol),
2. Mjesni odbor Barbat (za područje naselja Barbat),
3. Mjesni odbor Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),
4. Mjesni odbor Kampor (za područje naselja Kampor),
5. Mjesni odbor Mundanije (za područje naselja Mundanije),
6. Mjesni odbor Palit (za područje naselja Palit),
7. Mjesni odbor Rab (za područje naselja Rab-stari grad),
8. Mjesni odbor Donja Supetarska Draga  (za područje dijela naselja Supetarska Draga).“

(članak 69. Statuta Grada Raba)

„Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.“ (članak 73. Statuta Grada Raba)

„Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.“ (članak 74. stavak 1. Statuta Grada Raba)

„Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 7 članova.“ (članak 75. Statuta Grada Raba)

„Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik.“ (članak 83. stavak 1. Statuta Grada Raba)

Izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba provedeni su 17. siječnja 2016. godine.

Rezultati glasovanja za članove vijeća su utvrđeni i objavljeni 17. siječnja 2016. godine, a 20. siječnja 2016. godine rezultati glasovanja su postali konačni.

 

U Vijeće Mjesnog odbora BANJOL izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Boris Bačić, dr.med., Banjol, Banjol 633,
Marinko Ribarić, Banjol, Banjol 42,
Vjekoslav Bravarić Ćilo, Banjol, Banjol 440,
Ivica Maškarin, Banjol, Banjol 315A,
Marijo Batarelo, Banjol, Banjol 796.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS
Danijel Krstinić, Banjol, Banjol 236,
Darijo Žic, Banjol, Banjol 410.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Banjol je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran MARINKO RIBARIĆ.

 

U Vijeće Mjesnog odbora BARBAT izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Andrejas Peran, Barbat, Barbat 643,
Elvis Grce, Barbat, Barbat 499,
Denis Jureša, Barbat, Barbat 654,
Branimir Štokić, Barbat, Barbat 232,
Franjo Kordić, Barbat, Barbat 1,
Gabrijela Kordić, Barbat, Barbat 134.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS
Nikola Perkić, Barbat, Barbat 468.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Barbat je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran ANDREJAS PERAN.

 

U Vijeće Mjesnog odbora GORNJA SUPETARSKA DRAGA izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Zdravko Šajbić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 505,
Silvano Gulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 421,
Marinko Gulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 403,
Toni Plješa, Supetarska Draga, Supetarska Draga 457.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS
Mirko Kurelić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 428,
Ivica Tomulić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 447,
Mirna Tomulić-Holjar, Supetarska Draga, Supetarska Draga 455.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća izabran je ZDRAVKO ŠAJBIĆ.

 

U Vijeće Mjesnog odbora KAMPOR izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Marko Barčić, Kampor, Kampor 64,
Željko Peić, Kampor, Kampor 103,
Nino Staničić, Kampor, Kampor 412,
Darko Barčić, Kampor, Kampor 124,
Dalibor Perić, Kampor, Kampor 34,
Srećko Ružić, Kampor, Kampor 381.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS
Željko Gušćić, Kampor, Kampor 340.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Kampor je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran MARKO BARČIĆ.

 

U Vijeće Mjesnog odbora MUNDANIJE izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Ivica Pahljina, Mundanije, Mundanije 50,
Adrijan Gabrić, Mundanije, Mundanije 185,
Nikica Pahljina, Mundanije, Mundanije 31.

S Kandidacijske liste grupe birača Mjesnog odbora Mundanije
Tom Krišković, Mundanije, Mundanije 111,
Zdenko Krstaš, Mundanije, Mundanije 71,
Saša Žentil, Mundanije, Mundanije 172,
Ivan Ćuća- Žentil, Mundanije, Mundanije 160.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Mundanije je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran ZDENKO KRSTAŠ.

 

U Vijeće Mjesnog odbora PALIT izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Ivica Kurelić, Palit, Palit 345,
Daniel Gvačić, Palit, Palit 105,
Željko Ribarić, Palit, Palit 189,
Franjo Beg, Palit, Palit 199.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS
Zdenko Faflja, Palit, Palit 286,
Milan Dudić, Palit, Palit 146,
Anka Goleš, Palit, Palit 491.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Palit je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran IVICA KURELIĆ.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Rab izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Nikola Brnjac, Rab, Rapske brigade 18,
Žarko Pahljina, Rab, Gornja ulica 18,
Nikica Renić, Rab, Srednja ulica 8.

S Kandidacijske liste Grupe birača Mjesnog odbora Rab
Marko Sandalić, Rab, Srednja ulica 4,
Marijan Alešković, Rab, Trg slobode 2,
Sandro Benić, Rab, Srednja ulica 24.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, PGS
Ivan Matahlija, Rab, Kneza Domagoja 8.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Rab je održana 1. veljače 2016. godine, a za predsjednika Vijeća je izabran MARKO SANDALIĆ.

 

U Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga izabrani su:

S Kandidacijske liste HDZ, RPS, HSS, HSP AS
Antonio Vidas, Supetarska Draga, Supetarska Draga 124,
Ivana Delić Tariba, Supetarska Draga, Supetarska Draga 59,
Robert Dumić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 252,
Ante Dumičić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 328,
Tihomir Plješa, Supetarska Draga, Supetarska Draga 50.

S Kandidacijske liste SDP, HNS, HSP AS
Svjetlana Dumić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 263,
Slavko Ivančić, Supetarska Draga, Supetarska Draga 44.

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga održana je 1. veljače 2016. godine, a za predsjenika Vijeća je izabran ANTONIO VIDAS.