2. JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2021. GODINU

01.07.2021. - 11:26 Grad Rab - Natječaji 2021 | Objavio: Admin | pregledano 848

  • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 20/17, 37/17 i 30/19) te Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA:023-01/21-02/17. URBROJ: 2169-01-01-21-2. od 30. lipnja 2021. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

2. JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2021. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

Javna površina Trg Sv. Kristofora

        

Broj 14,15,17,18 i 19i od broja  22-25

- za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)

- djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira, tetovaža i sl

 - broj mjesta: 9

- površina po mjestu: 3 m²

- cijena: 8.500,00 kn

- lokacija: na podestima ispod zida od Bobotina

Skica br. I, mjesto broj:  14, 15, 17,18 i 19 22, 23, 24 i  25

            

 

STARI GRAD

Javna površina Trg Sv. Kristofora

 

Broj 26                             

- djelatnost: priprema i prodaja prehrambenih namirnica

- broj mjesta:1

- površina po mjestu: 2 m2

- cijena: 8.500,00 kn

- lokacija: kod pozornice

Skica br.I, mjesto broj: 26.

 

 

Javna površina Park Boškopini

 

Broj: 44

- za postavu piste za konjiće

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu 50 m2

- cijena 9.000,00 kn

- lokacija: šetnica u parku Boškopini

Skica br:V, mjesto br: 44

 

 

Sve javne površine daju se na korištenje za tekuću 2021, do 31. prosinca 2021. godine.

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti putem e-maila: [email protected] ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije SEDAM (7) dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

    

Ponude moraju sadržavati:

a) osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
b) rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
c) dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

a) interes Grada Raba za određenim sadržajima,
b) mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
c) podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
d) prednost imaju ponuđači koji imaju prijavljeno prebivalište i sjedište firme, te obavljanje djelatnosti na području Grada Raba. Ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze prethodnih godina za dodijeljene im površine

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele/bež boje. Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni do 09,00 sati.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja.

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

Napomena za korisnike mjesta  br. 26. , za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda prednost imaju prehrambeni autohtoni rapski proizvodi.

 

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša