Javni natječaj - referent - komunalni redar

27.05.2020. - 15:52 Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin | pregledano 723

 • Google+

Klasa: 112-02/20-01/01

Urbroj: 2169-01-04/1-20-1

 

Pročelnik Upravnog odjela za  komunalni sustav i zaštitu okoliša, na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11,  4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Grad Rab, Upravni odjel  za komunalni sustav i zaštitu okoliša,  na radno mjesto

– referent - komunalni redar na neodređeno vrijeme,  1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

Stručni uvjeti:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen vozački ispit B kategorije
 • položen državni stručni ispit.

Osim stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona (punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te hrvatsko državljanstvo).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na web-stranici Grada Raba (www.rab.hr)  i oglasnoj ploči  objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

 

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice,  osobne iskaznice ili putovnice),
 • preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslik vozačke dozvole
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Rab, 51280 Rab, Trg Municipium Arba 2, uz naznaku: “Natječaj-referent komunalni redar“ ili se predaju neposredno na istoj adresi.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Grad Rab


Preuzimanje/Download
Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu - referent-komunalni redarPreuzmi