Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnica Upravnih odjela Grada Raba

22.04.2015. - 10:36 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 3124

 • Google+

KLASA: 112-01/15-01/01
URBROJ: 2169-01-05/1-15-2

Na temelju  članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik  Grada Raba   raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ

za  imenovanje  pročelnika /pročelnica Upravnih odjela Grada Raba:

 

1. pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist tehničke ili ekonomske struke,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni stručni ispit.

 

2. pročelnik Upravnog odjela za financije i poslove ureda grada - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist  ekonomske ili pravne struke,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni stručni ispit.

 

3. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i društvene djelatnosti - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist  društvene, pravne ili građevinske  struke,
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni stručni ispit.

 

4. pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist  pravne struke, 
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
 • položen državni stručni ispit.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati/kandidatkinje  moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( punoljetnost,  hrvatsko državljanstvo i   zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke  iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati /kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

 

Za kandidate/ kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnost putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Ako kandidat/ kandidatkinja  ne pristupi  testiranju  i/ili intervjuu smatrat će  se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

 

Opis poslova i  podaci o plaći radnog  mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te  pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja  za tu provjeru   objavit će se  na web-stranici Grada Raba,  www.rab.hr i oglasnoj ploči. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja,  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje  su obvezni priložiti:

-  životopis,

-  izvornik ili neovjereni preslik diplome,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), 

- dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 5 godina na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu, rješenja o  i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke),

- dokaz o radnom stažu  (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),

- ako kandidati/kandidatkinje imaju položen državni stručni  ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (neovjereni preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),  

-  vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da za prijam u službu ne postoje  zapreke iz članaka 15. i  16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i   područnoj (regionalnoj) samoupravi - izjavu nije potrebno ovjeravati,

- uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje  ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (izvornik ili neovjereni preslik).

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po donošenju rješenja o imenovanju.

Isprave koje se prilažu u neovjerenom presliku, potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se  kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

 

Pisane prijave na natječaj, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od   8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Rab, 51280 Rab, Trg Municipium Arba 2, s naznakom: »Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za ____________(navesti naziv Upravnog odjela) - ne otvaraj«.  Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje  će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata/kandidatkinje ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

 

Grad Rab


Preuzimanje/Download
Javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnica Upravnih odjela Grada RabaPreuzmi
Podaci vezani uz javni natječaj za imenovanje pročelnika / pročelnica Upravnih odjela Grada RabaPreuzmi