Javni natječaj 
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Rab

06.08.2019. - 15:49 Grad Rab - Natječaji 2019 | Objavio: Admin | pregledano 1136

 • Google+

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) i članka 15. Statuta Gradske knjižnice Rab, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Rab


Za ravnatelja Gradske knjižnice Rab može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, 
 • položen stručni knjižničarski ispit, 
 • najmanje pet (5) godina rada u knjižnici, 
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.


Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Raba na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika)
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (izvornik ispisa elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje) 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja)
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada.


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom u roku od  petnaest dana (15) dana od dana objave natječaja na adresu:  Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab -   s naznakom  „Natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Rab, ne otvarati“.

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.  
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Grad Rab može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Grad Rab zadržava pravo poništenja javnog natječaja.


 
Gradsko vijeće  Grada Raba

 


Preuzimanje / Downloads:

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE KNJIŽNICE RAB