JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2015. GODINU

09.01.2015. - 12:11 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 4833

  • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10,), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 11/10) te Zaključka Gradonačelnice Grada Raba, Klasa:023-01/14-01/167, Urbroj:2169-01-01-14-07, Upravni odjel za komunalni sustav Grada Raba objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2015. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

 

1. Javna površina Trg Sv. Kristofora

 

Od broja 1 - za postavljanje štandova do broja  10 - djelatnost: trgovina neprehrambenih proizvoda - suveniri

- broj mjesta: 10

- površina po štandu: 12 m²

- cijena po štandu: 25.000,00 kn

- lokacija: ispod zidina Granda 

Skica br. I: broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

 

Od broja 11 - za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m) do broja  30 - djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira, tetovaža i sl

- broj mjesta: 20

- površina po mjestu: 3 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: na podestima ispod zida od Bobotina

Skica br. I: broj 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30

 

Od broja 31 - za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda do broja  34 - broj mjesta: 5

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: nulti plato ispod stepenica, kod pozornice i pored kamene kućice Trg. Sv. Kristofora 

Skica br. I: broj 31, 31A, 32, 33 i 34

 

Broj 35 - za postavu kioska

- djelatnost: prodaja tiskovina

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 7 m²

- cijena: 30.000,00 kn

- lokacija: ulaz na trg iz ul. J. Barakovića

Skica br. I: broj 35

 

Broj 36 - za prodaju slika

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 4 m²

- cijena: 14.000,00 kn

- lokacija: Trg Sv. Kristofora - ispod topa

Skica br. I: broj 36

 

Broj 37 - za prodaju balona (mobilno)

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: obala P. Krešimira IV.,

Skica br. I broj: 37

 

2. Javna površina «stara» tržnica

 

Broj 38  - za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)

- djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 3 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: pored bunara

Skica br. II: broj 38

 

Broj 39,40 - za prodaju slika

- broj mjesta: 2

- površina po mjestu: 4 m²

- cijena: 14.000,00 kn

- lokacija: ispod zidina

Skica br. II: broj 39 i 40

 

Broj 41 - za izradu i prodaju slika sprejem

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 4 m²

- cijena: 14.000,00 kn

- lokacija: ispod zidina

Skica br. II: broj 41

 

Broj 42 - za postavljanje štanda

- djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda - suvenira

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 8 m²

- cijena: 25.600,00 kn

- lokacija: prvi plato na staroj tržnici

Skica br. II: broj 42

 

Od broja 43 - za postavljanje štandova do broja  56 - djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda - suvenira, prodaja eko proizvoda i autohtonih suvenira, prodaja neprehrambenih proizvoda - program za plažu

- broj mjesta: 13

- površina po mjestu: 5 m²

- cijena po mjestu: 16.000,00 kn

- lokacija: stara tržnica

Skica br. II: broj  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56

 

3. Javna površina Srednja ulica

 

Od broja 57 - za prodaju nakita, suvenira do broja  64 - broj mjesta: 8

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena po mjestu: 8.000,00 kn 

- lokacija: 4 mjesta na zidiću restorana "Grand", 4 mjesta ispred crkve sv. Antona Padovanskog

Skica br. III: broj 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 i 64 

 

4. Javna površina Škver

 

Broj 65 - za postavu kioska

- djelatnost: prodaja tiskovina

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 7 m²

- cijena: 5.600,00 kn

- lokacija: pored kupališta "Škver"

Skica br. IV: broj 65

 

5. Park Boškopini

 

Broj 66 - za postavu trampolina

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 100 m²

- cijena: 10.000,00 kn

- lokacija: u dječjem igralištu

Skica br. V: broj 66

 

Broj 67 - za postavu auto-piste

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 100 m²

- cijena: 10.000,00 kn

- lokacija: u dječjem igralištu

Skica br. V: broj 67

 

Broj 68 - za postavu "dvorac na napuhavanje"

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 50 m²

- cijena: 5.000,00 kn

- lokacija: u dječjem igralištu

Skica br. V: broj 68

 

Broj 69 - za postavu piste za konjiće

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 50 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: u dječjem igralištu

Skica br. V: broj 69

 

6. Javna površina obala

 

Broj 70 - za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda 

 - broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: između cvjetnih otoka

Skica br. VI: broj 70

 

Broj 71 - za iznajmljivanje mopeda i motocikala

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 5 m²

- cijena: 6.500,00 kn

- lokacija: između Hotela International i Ugostiteljskog obrta „OZ“

Skica br. VI.: broj 71

 

7. Javna površina "Đardin"

 

Od broja 72 - u svrhu prodaje autohtonih rapskih proizvodaDo broja 75

- površina po mjestu: 8 m²

- cijena: 1.000,00 kn

- lokacija: iznad stare tržnice

Skica br VII.: broj 72, 73, 74, 75

 

BARBAT

 

8. Javna površina – Barbat

 

Broj 76 - za postavljanje kioska

- djelatnost: ugostiteljstvo

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 18 m²

- cijena 14.400,00 kn

- lokacija: uz šetnicu 

Skica br.VIII: broj 76

 

Broj 77 - za postavljanje kamene kućice

- djelatnost: agencijska

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 26,25 m²

- cijena 10.300,00 kn

- lokacija: uz D105

Skica br.IX: broj 77

 

Broj 78 - za postavljanje kioska

- djelatnost: trgovina

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 20 m²

- cijena 20.000,00 kn

- lokacija: uz šetnicu Barbat

Skica br.X: broj 78

 

KAMPOR

 

9. Javna površina Kampor Mel

 

Broj 79 - za postavljanje kioska

- djelatnost: ugostiteljstvo

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu:190 m² (terasa+montažni objekt)

- cijena 55.000,00 kn

- lokacija: uz šetnicu

Skica br. XI: broj 79

 

Broj 80 - za postavu sportsko–rekreativnog sadržaja

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 50 m²

- cijena: 5.000,00 kn

- lokacija: uz stazu na plaži Mel

Skica br. XI: broj 80

 

Broj 81 - za postavu kioska

- djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 10 m²

- cijena: 8.000 kn

- lokacija: uz put na plaži Mel

Skica br. XI: broj 81

 

10. Javna površina park šuma "Komrčar"

 

Mjesto br. 82 - u svrhu prodaje autohtonih rapskih proizvoda

- površina po mjestu: 8 m²

- cijena: 5.000,00 kn

- lokacija: uz gradsku šetnicu na k.č. 137/8 k.o. Rab-Mundanije na potezu od Talasoterapije do hotela Imperial (Šetalište Imperial - Škver)

 

11. Javna površina Banova vila

 

Broj 83 - za postavljanje kioska

- djelatnost: ugostiteljstvo

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu:  20 m²

- cijena 21.000,00 kn

- lokacija: uz šetnicu

Skica br. XIII

 

12. Javna površina - Dorka

 

Broj 84 - za postavu piste za konjiće

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 50 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: u dječjem igralištu

Skica br. XIV

 

BANJOL

 

13 . Javna površina kod hotela "Padova"

 

Broj 85 - za postavljanje štanda

- djelatnost: prodaja voća i povrća

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 9 m²

- cijena: 10.800,00 kn

- lokacija: parkiralište pored prodavaonice "Merkur"

 

Javne površine daju se na korištenje za tekuću 2015, do 31. prosinca 2015. godine.

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije sedam dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

  1. osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati, 
  2. rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj 68 7242-OIB.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  1. interes Grada Raba za određenim sadržajima,
  2. mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
  3. podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
  4. prednost imaju ponuđači koji imaju prebivalište na području Grada Raba, te ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze za dodijeljene im površine

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele boje s grbom Grada Raba s jedne strane te logom i sloganom Otoka Raba s druge strane (logo i slogan te uvjeti korištenja nalaze se u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Raba). 

Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni do 09,00 sati.

Upravni odjel za komunalni sustav zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije i poslove Ureda Grada izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja. 

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

Na svim lokacijama nije dozvoljena prodaja odjeće i obuće, maski, peraja i sl.

Na javnoj površini Srednja ulica zabranjena je postava tendi, dozvoljeni su bijeli suncobrani dimenzije 2mx2m.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

Napomena za korisnike mjesta od br. 1. do br. 10. otvaraju svoja prodajna mjesta za vrijeme uskšnjih i novogodišnjih praznika, održavanja mini Fjere i ostalih prigodnih i blagdanskih manifestacija. 

Napomena za korisnike mjesta od br. 31. do br. 34., za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda prednost imaju prehrambeni autohtoni rapski proizvodi.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga , Upravni odjel za komunalni sustav može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

Upravni odjel za komunalni sustav