JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2015. GODINU

26.05.2015. - 22:39 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 2620

  • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10,), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 11/10) te Zaključka Gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/15-02/32, UR.BROJ:2169-01-01-15-1 od 22.svibnja 2015.god., Upravni odjel za komunalni sustav Grada Raba objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2015. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

 

1. Javna površina Trg Sv. Kristofora 

Mjesto broj 1

- za projekciju video spotova
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 4 m²
- cijena: 3.500,00 kn
- lokacija: Trg sv. Kristofora , iza pozornice   

 Skica br. I br. 1.

Broj 19, 20

- za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)
- djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira,  i sl
- broj mjesta: 20
- površina po mjestu: 3 m²
- cijena: 8.000,00 kn
- lokacija: na podestima ispod zida od Bobotina

Skica br. I broj:  19, 20

Broj 37

- za prodaju balona (mobilno)
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 2 m²
- cijena: 8.000,00 kn
- lokacija: obala P. Krešimira IV.,

Skica br. I: broj 37

 

2. Javna površina «stara» tržnica

Broj 38

- za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)
- djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 3 m²
- cijena: 8.000,00 kn
- lokacija: pored bunara

Skica br. II: broj 38

Broj 39

- za prodaju slika
- broj mjesta: 2
- površina po mjestu: 4 m²
- cijena: 14.000,00 kn
- lokacija: ispod zidina

Skica br. II: broj 39

Broj 50,52,53

- za postavljanje štandova
- djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda - suvenira, prodaja eko proizvoda i autohtonih suvenira, prodaja neprehrambenih proizvoda - program za plažu
- broj mjesta: 13
- površina po mjestu: 5 m²
- cijena po mjestu: 16.000,00 kn
- lokacija: stara tržnica

Skica br. II: broj  50,52, 53

    

3. Javna površina Škver

Broj 65

- za postavu kioska
- djelatnost: prodaja tiskovina
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 7 m²
- cijena: 5.600,00 kn
- lokacija: pored kupališta “Škver“

Skica br. IV: broj 65

 

 4. Park Boškopini

Broj 69

- za postavu piste za konjiće
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 50 m²
- cijena: 8.000,00 kn
- lokacija: u dječjem igralištu

Skica br. V: broj 69

 

5. Javna površina obala

Broj 70

- za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda 
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 2 m²
- cijena: 8.000,00 kn
- lokacija: između cvjetnih otoka, Obala Kralja Petra Krešimira IV

Skica br. VI: broj 70

Broj 71

- za iznajmljivanje mopeda i motocikala
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 5 m²
- cijena: 6.500,00 kn
- lokacija: između Hotela International i Ugostiteljskog obrta „OZ“

Skica br. VI.: broj 71

Broj 71a

- za prodaju slika
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 4 m²
- cijena: 2.500,00 kn
- lokacija: sporedni ulaz u zgradu Kneževog dvora, pored Šampjera - Obala Kralja Petra Krešimira IV

Skica br. VI.: broj 71 a

 

6. Javna površina "Đardin"

Od broja 72

Do broja 75

- u svrhu prodaje autohtonih rapskih proizvoda
- površina po mjestu: 8 m²
- cijena: 1.000,00 kn
- lokacija: iznad stare tržnice

Skica br VII.: broj 72, 73, 74, 75

 

BARBAT

 

7. Javna površina - Barbat 

Broj 76

- za postavljanje kioska
- djelatnost: ugostiteljstvo
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 18 m²
- cijena 14.400,00 kn
- lokacija: uz šetnicu 

Skica br.VIII: broj 76

Broj 78

- za postavljanje kioska
- djelatnost: trgovina
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 20 m²
- cijena 20.000,00 kn
- lokacija: uz šetnicu Barbat

Skica br.X: broj 78

 

8. Javna površina park šuma "Komrčar"

Mjesto br. 82

- u svrhu prodaje autohtonih rapskih proizvoda
- površina po mjestu: 8 m²
- cijena: 5.000,00 kn
- lokacija: uz gradsku šetnicu na k.č. 137/8 k.o. Rab-Mundanije na potezu od Talasoterapije do hotela Imperial (Šetalište Imperial - Škver)

 

BANJOL

 

9 . Javna površina kod hotela "Padova"

Broj 85

- za postavljanje štanda
- djelatnost: prodaja voća i povrća
- broj mjesta: 1
- površina po mjestu: 9 m²
- cijena: 10.800,00 kn
- lokacija: parkiralište pored prodavaonice «Konzum»

Skica br.XI: broj 85

 

Javne površine daju se na korištenje za tekuću 2015, do 31. prosinca 2015. godine.

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije sedam dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

  • osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati, 
  • rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj 68 7242-OIB.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  • interes Grada Raba za određenim sadržajima,
  • mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
  • podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
  • prednost imaju ponuđači koji imaju prebivalište na području Grada Raba, te ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze za dodijeljene im površine

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele boje s grbom Grada Raba s jedne strane te logom i sloganom Otoka Raba s druge strane (logo i slogan te uvjeti korištenja nalaze se u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Raba). 

Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni do 09,00 sati.

Upravni odjel za komunalni sustav zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije i poslove Ureda Grada izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja. 

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

Na svim lokacijama nije dozvoljena prodaja odjeće i obuće, maski, peraja i sl.

Na javnoj površini Srednja ulica zabranjena je postava tendi, dozvoljeni su bijeli suncobrani dimenzije 2m x 2m.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

                            

Upravni odjel za komunalni susta