JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2017. GODINU

18.05.2017. - 16:24 Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin | pregledano 1452

  • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10,), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10, 21/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/17-01/63, URBROJ: 2169-01-01-17-1 od 16. svibnja 2017.g. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2017. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

1. Javna površina obala

Broj 70

- za najam mopeda, seagweya i sl.

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: između cvjetnih otoka

Skica br. VI: broj 70

 

BARBAT

 

2. Javna površina – Barbat

Broj 78

- za postavljanje kioska

- djelatnost: trgovina

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 20 m²

- cijena 18.000,00 kn

- lokacija: uz šetnicu Barbat

Skica br.X: broj 78

 

3. Javna površina Škver

Broj 85

- za postavljanje kioska za prodaju neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 8 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: pored  u.o. Škver na šetnici

Skica br. XIV, broj  85

 

Sve javne površine daju se na korištenje za tekuću 2017, do 31. prosinca 2017. godine, osim javne površine pod rednim brojevima: 78., koje se daje na korištenje do konca 2019.godine.

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije DESET (10) dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

  1. osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
  2. rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  1. interes Grada Raba za određenim sadržajima,
  2. mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
  3. podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
  4. prednost imaju ponuđači koji imaju prijavljeno prebivalište i sjedište firme, te obavljanje djelatnosti na području Grada Raba. Ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze prethodnih godina za dodijeljene im površine

 

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr.

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele/bež boje. Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni do 09,00 sati.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja.

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

Upravni odjel za komunalni sustav

                 i zaštitu okoliša