Javni natječaj za prijam u službu u Grad Rab

19.10.2016. - 15:28 Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin | pregledano 3011

  • Google+

KLASA: 112-02/16-01/03
URBROJ: 2169-01-02/1-16-1 od 13. listopada 2016.

 

Na temelju  članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Raba   raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za  prijam u službu u Grad Rab,  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, na radno mjesto: 

 

-  viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

  • magistar struke ili stručni specijalist novinarstva
  • najmanje jedna  godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit
  • vozačka dozvola B kategorije
  • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika 
  • poznavanje rada na računalu.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje  moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( punoljetnost,  hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke  iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati /kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje  su dužni  priložiti:

-  životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), 

-  izvornik ili neovjereni preslik diplome,

- dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 1 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova, vrsti stručne spreme potrebne za obavljanje tih poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao  navedene poslove,  preslik ugovora o radu, rješenja  i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 1 godine na poslovima tražene stručne spreme i struke),

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,

-  preslik svjedodžbe  o položenom državnom stručnom ispitu, 

- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da za prijam u službu ne postoje  zapreke iz članaka 15. i  16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i   područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

-  preslik vozačke dozvole,

- dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (diploma, svjedodžba, potvrda, uvjerenje ili vlastoručno potpisana izjava),

- dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslik svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava),

- uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje  ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (izvornik ili neovjereni preslik).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti po donošenju rješenja o prijmu u službu.

Isprave koje se prilažu u neovjerenom presliku, potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se  kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

Za kandidate/ kandidatkinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnost putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/ kandidatkinja  ne pristupi  testiranju  i/ili intervjuu smatrat će  se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Opis poslova i  podaci o plaći radnog  mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te  pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja  za tu provjeru   objavit će se  na web-stranici Grada Raba,  www.rab.hr i oglasnoj ploči. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja,  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Pisane prijave na natječaj, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Rab, 51280 Rab, Trg Municipium Arba 2, s naznakom: »Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i protokol - ne otvaraj«.  Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje  će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu  izabranog kandidata/kandidatkinje ili dostavom odluke o poništenju javnog  natječaja.

 

Grad Rab

 


Preuzimanje/Download
Upute i obavijesti kandidatimaPreuzmi