Konačna bodovna lista podnositelja prijava / “Moj Rab bez azbesta”

06.04.2022. - 13:02 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 140

  • Google+

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMOSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
GRADONAČELNIK


KLASA:  023-01/22-01/44
URBROJ: 2170-13/01-22-4-1
Rab, 5. travnja 2022.godine

 

Temeljem članka 13. stavka 1. Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba – „Moj Rab bez azbesta“, KLASA:363-01/18-01/78, URBROJ:2169-01-01-18-1, od 30. ožujka 2018.godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba „Moj Rab bez azbesta“ KLASA:363-01/20-01/77, URBROJ: 2169-01-01-20-2, od 01. prosinca 2020. godine, a slijedom Neslužbene bodovne liste podnositelja prijave od 14. ožujka 2022. godine na objavljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rab „Moj Rab bez azbesta u 2022g.“, utvrđuje se:


KONAČNA BODOVNA LISTA
podnositelja prijava

1. MLADEN KAŠTELAN, Barbat 620  70
2. BALEN JOŠKO, Banjol 827 70
3. SANDRA LUPIĆ, Barbat 629  70
4. MILAN TOMULIĆ,Supetarska Draga 225  70
5. IVAN HALOVIĆ,Kampor 450 70
6. MARKO ŠPANJOL, Palit 430 70
7. DRAGAN PERČINIĆ, Banjol 615 70
8. BISERKA PERČINIĆ, Barbat 174 70
9. DEDIĆ JOSIP, Kampor 225 65
10. GORAN POLDAN, Supetarska Draga 172 65
11. IVICA PAHLJINA, Mundanije 50 65
12. IRENA IVIĆ, Kampor 139 60
13. MARINKO GRCE, Barbat 515 60
14. MILAN FAFANĐEL, Supetarska Draga 139 60
15. BOSILJKA KAŠTELAN, Barbat 668 60
16. JOSIP ŽENTIL, Mundanije172 60
17. MILAN BEG, Jurja Barakovića 29 55
18. SUZANA REŽEK, Supetarska Draga 214 55
19. ANTE SUŠIĆ, Kampor 344 55
20. OLIVERA DEBELIĆ, Supetarska Draga 482 55
21. MIRKO ŠPANJOL-ŠIMUNELIĆ, Banjol 506 55
22. ZDRAVKO BUZA-VIDAS, Supetarska Draga 55 55
23. MIRKO MIKELIĆ, Kampor 263 55
24. IVAN BEG,Palit 72 55
25. BRANIMIR ŠTOKIĆ, Barbat232 50
26. LJILJANA MARKOVINOVIĆ, Banjol 347 50
Gradonačelnik:
Nikola Grgurić, dipl. oec.

 

Dostaviti:
Internet stranica Grada Raba,
Oglasna ploča
Pismohrana, ovdje.