Moj Rab bez azbesta za 2021 godinu

28.01.2021. - 19:43 Grad Rab - Natječaji 2021 | Objavio: Admin | pregledano 1379

  • Google+

Temeljem PRAVILNIKA za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba – „Moj Rab bez azbesta“, KLASA: 363-01/18-01/78, UR.BROJ: 2169-01-01-18-1 od dana 30. ožujka 2018. godine i PRAVILNIKA o izmjeni i dopuni Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba „Moj Rab bez azbesta“, KLASA:363-01/20-01/77 UR.BROJ: 2169-01-01-20-02 od dana 1. prosinca 2020. godine i članka 34. Statuta Grada Raba ((Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) gradonačelnik Grada Raba raspisuje slijedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba

„Moj Rab bez azbesta za 2021 godinu“

 

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje provedbe postupka uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Grada Raba. Natječaj provodi Grad Rab (u tekstu: Provoditelj natječaja).

Natječaj je otvoren od 1. veljače do 1.ožujka 2021. godine.

Pravo na korištenje nepovratnih financijskih sredstava (u tekstu: subvencije) Provoditelja natječaja može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Grada Raba, a koji je u vlasništvu te fizičke osobe ili suvlasništvu iste uz pisanu suglasnost ostalih suvlasnika (u tekstu: Podnositelj prijave).

 

 

OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

Provoditelj natječaja subvencionirat će samo opravdane troškove radova u postupku uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest koji su nastali nakon dana provedenog terenskog pregleda, a kojim će se utvrditi točnost prijavljenih/početnih/stvarno zatečenih stanja objekata, dok se ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u postupku uklanjanja predmetnih krovova smatraju neopravdanim troškom koji snosi Podnositelj prijave.

 

Da bi se stavke u nastavku smatrale prihvatljivim troškom, potrebno je:

  • Osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) i Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08), a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada te sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: Ovlašteni sakupljač).
  • Osigurati dokaze o nabavci novog krovnog pokrova, te dokaze o izvedenim radovima montaže.

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, razmatrati će se i zahtjevi već rekonstruiranih krovova, na način da će se sufinancirati uklanjanje krovnog pokrova koji sadrži azbest, isključivo izvedenog u 2021. godini i zadnjih 6 mjeseci prethodne godine, koji nije zbrinut, a pravilno je odložen za otpremu (prilog fotografije prije/poslije). Pravilno odloženi uklonjeni azbest smatra se uredno položen na paletu i zaštićen sa folijom.

 

VISINA, UDIO SUBVENCIJE I BROJ KORISNIKA SUBVENCIJE

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja subvencionirat će nepovratnim novčanim sredstvima Provoditelj natječaja.

 

Ukupan iznos osiguranih sredstava za sufinanciranje iznosi 100.000,00 kn, a osigurana su u  Proračunu Grada Raba za 2021. godinu na poziciji R00156.4.

 

Opravdani troškovi uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja natječaja biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u visini od 100,00 kn/m² uklonjenog krovnog pokrova, a najviše do 5.000,00 kn po prijavljenom objektu, do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.

 

Iznos subvencije u cijelosti bit će sufinanciran iz sredstava Grada Raba.

Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaj većeg broja vlasnika svi suvlasnici (Prilog 1);
  2. Potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o osiguranju vlastitih sredstava i prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Prilog 2);
  3. Presliku osobne iskaznice (predaje se obostrana preslika) ili uvjerenje o prebivalištu podnositelja prijave ne starije od 30 dana (u izvorniku);
  4. Ukoliko postoji više suvlasnika objekta, pisanu suglasnost svih suvlasnika na objektu (Prilog 3);
  5. Vlasnički list (gruntovni izvadak) za objekt na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (kao valjan dokaz vlasništva predaje se izvornik, kopija izvornika ili ispis elektroničkog dokumenta), ne stariji od 30 dana;
  6. Fotografija krova;
  7. Mišljenje nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, o planiranim radovima, ako se radi o objektu u zaštićenom području kulturne baštine.

 

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojoj osnovi. Provjera o dugovanju/ne dugovanju izvršit će se uvidom u službenu evidenciju Grada Raba.

 

Sve podnesene Prijave na Natječaj predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 

NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na natječaj se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom ili se predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom Podnositelja prijave na adresu Provoditelja natječaja:

 

Grad Rab

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša
Trg Municipium Arba 2
51 280 Rab

Uz naznaku:
Ne otvaraj: prijava na natječaj: „Moj Rab bez azbesta za 2021. godinu“

 

Zadnji rok za podnošenje prijava je 1. ožujka 2021 godine.

Prijave se mogu podnijeti osobno u pisarnici Grada Raba svakim radnim danom od 7,00 do 15,00, odnosno putem pošte na način da je vidljiv datum i sat podnošenja.

 

OSTALE INFORMACIJE

Tekst Natječaja s pripadajućim obrascima objavljen je na službenim Internet stranicama Grada Raba, www.rab.hr

 

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju natječaja da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenoj Internet stranici Provoditelja natječaja te u drugim izvještajima.

  

 

Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl.oec.

 

 

 

KLASA: 363-01/21-01/09
URBROJ: 2169-01-01-21-2
Rab, 22. siječnja 2021.

 


Preuzimanje/Download
Prijavni obrazacPreuzmi
Izjava o osiguranju sredstava i prihvaćanje općih uvjeta natječajaPreuzmi
Suglasnost suvlasnikaPreuzmi
Zahtjev za isplatu subvencijePreuzmi