NATJEČAJ ​ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

09.12.2015. - 14:09 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 2733

 • Google+

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj: 125/11 i 64/15) i  članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 2/14), gradonačelnik Grada Raba raspisuje 

 

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I.

Predmet zakupa je poslovni prostor u Rabu i to: 

Dio sportske dvorane u Palitu kbr. 146A (ulazni hol u prizemlju sa 120 m2 i mala dvorana na katu s pratećim prostorijama sa 250 m2)

- površina: 370 m2 

- djelatnost: sportska djelatnost  i ugostiteljska djelatnost

- početna mjesečna zakupnina: 5.400,00  kn + PDV  

- jamčevina: 2.500,00 kn

- trajanje zakupa: 5 godina, s obvezom cjelogodišnjeg poslovanja.

 

II.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od pet godina, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja produže zakup temeljem članka 10. stavka 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 2/14).

Na iznose ugovorenih mjesečnih zakupnina, Grad Rab će obračunavati porez na dodanu vrijednost po stopi od 25% . 

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima, na trošak zakupnika.

Prvenstveno pravo na zakup poslovnog prostora imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 174/04), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, te istovremeno s pisanom prijavom dostave dokaze o utvrđenom svojstvu, temeljem kojeg imaju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnoga prostora dati u podzakup.

Zakupnik poslovni prostor uzima u viđenom stanju, te ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku.

Razgledavanje (očevid) poslovnog prostora moguć je prema prethodnom dogovoru s nadležnim službenikom Grada Raba, u pravilu svakim radnim danom od 09 do 10 sati.

Zabranjeno je vršiti vanjske ili unutarnje zahvate i rekonstrukcije kao i prenamjene ili promjene djelatnosti, bez prethodne pisane  suglasnosti zakupodavca.

Na javnom natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba, odnosno njihovi osnivači i/ili ovlaštene osobe za zastupanje za koje je na dan zaključenja natječaja evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Grada Raba, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ukoliko je istom odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, kao i natjecatelj koji je u sudskom postupku s Gradom.

Na javnom natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je već bila utvrđena najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor koji je bio predmet natječaja, ali nije sklopila ugovor o zakupu ili je ugovor sklopila i isti otkazala.

Ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju, punomoćnik natjecatelja, dužan je najkasnije do dana održavanja natječaja Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe).

Zakupodavac zadržava pravo izmjene zakupnine tijekom trajanja zakupnog odnosa.

 

 

III.

Troškove tekućeg održavanja zakupljenog poslovnog prostora snosi zakupnik. Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje poslovnog prostora, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično. 

Zakupninom nisu obuhvaćeni troškovi komunalne naknade, plaćanja električne energije, vode, odvoza smeća i slično, već te troškove zasebno plaća zakupnik. Ugovorom će se regulirati visina ovih troškova.

 

IV.

Jamčevinu u iznosu od 2.500,00 kuna mora uplatiti svaki natjecatelj na račun Grada Raba broj HR 6223400091836300002, model 68, poziv na broj: 7242- OIB.

Grad Rab se obvezuje izvršiti povrat jamčevine natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj sklopi ugovor o zakupu s Gradom Rabom jamčevina se zadržava i  uračunava u zakupninu, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

 

V.

Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim  kovertama.

Javni natječaj za davanje u zakup provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, putem pošte ili osobnom predajom u pisarnici Grada Raba u zatvorenoj omotnici na adresu:  Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab, s naznakom „NE OTVARATI - PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“. Javno otvaranje ponuda održat će se 17.12.2015. u 12,00 sati na adresi Grad Rab, Trg Municipium Arba 2. 

Ponude moraju  sadržavati:

 1. Ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište za fizičku osobu, odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu,
  - Djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
  - Dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu,
  - Naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine,
  - Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojem osnovu, 
  - dokaz o plaćenim obvezama za koje evidenciju vodi Porezna uprava, 
 2. Presliku osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba,
 3. Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana prijave na javni natječaj  iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup, ako je natjecatelj fizička osoba-obrtnik,
 4. Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koje ne smiju biti starije od 30 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da natjecatelj udovoljava uvjetima za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, ako je natjecatelj fizička osoba koja nije obrtnik,
 5. Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra koji ne smiju biti stariji od 30 dana do  dana prijave na natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj – pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati  poslovnom prostru, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,
 6. Ovjerenu presliku Rješenja o upisu u registar udruga, vjerskih zajednica, vjerskih organizacija ili političkih stranaka ili izvadak iz odgovarajućeg registra nadležnog tijela, koji ne smiju biti stariji od 30 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj – pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,
 7. Izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
 8. Idejno rješenje u digitalnom/pisanom obliku o budućem izgledu zakupljenog prostora sa sadržajima s procjenom troškova ulaganja, kao poseban uvjet.
 9. Zaposlene stručne i osposobljene djelatnike za djelatnost sporta, kao poseban uvjet.

 

Postupku natječaja pored članova Povjerenstva i zapisničara mogu nazočiti podnositelji pisanih ponuda ili njihovi opunomoćenici.

Predsjednik Povjerenstva je dužan utvrditi identitet nazočnih ponuđača i upoznati ih s načinom i postupkom natječaja prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama.

Povjerenstvo najprije utvrđuje koje su ponude zakašnjele, te nisu predmet natječaja.

Nakon prethodnog postupka, Povjerenstvo pristupa otvaranju pravodobno pristiglih ponuda redoslijedom primitka ponuda. Ako je više ponuda primljeno istovremeno, redoslijed između njih utvrđuje se abecednim redom prvog slova prezimena fizičke osobe odnosno tvrtke pravne osobe.

Nakon provedbe postupka javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo u roku od 8 dana od javnog otvaranja ponuda, obavlja pregled prispjelih ponuda, utvrđuje koji natjecatelji ispunjavaju uvjete iz natječaja te sastavlja zapisnik o pregledu ponuda. 

Po proteku roka od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda Povjerenstvo je dužno sastati se kako bi od pristiglih pisanih ponuda u zatvorenim kovertama odabralo najpovoljnijeg ponuđača. 

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom zakupninom, uz zadovoljavajući i prihvatljiv poseban uvjet u vidu idejnog rješenja sa sadržajima, te troškovima ulaganja, kako i zaposlenima stručnim djelatnicima iz djelatnosti sporta.

U slučaju da su dva i više natjecatelja ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se izvlačenjem, u prisutnosti natjecatelja koji su ponudili jednak iznos mjesečne zakupnine.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim natjecateljima u roku od osam dana od dana donošenja odluke. U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim natjecateljima, navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude, Povjerenstvo donosi odluku o tome s kojim natjecateljem će se zaključiti ugovor o zakupu. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja sklopiti ugovor o zakupu, a do roka kojeg odredi Povjerenstvo preuzeti poslovni prostor ne kasnije od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. 

Najpovoljniji ponuditelj snosi troškove objave javnog natječaja, koji će se uračunati u prvi iznos mjesečne zakupnine. Povjerenstvo zadržava pravo da tijekom natječajnog postupka i nakon provedenog natječajnog postupka ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i poništi natječaj bez obrazloženja.

 

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

 

KLASA:  023-01/15-02/123.                
URBROJ:2169-01-01-15-01-1.
Rab, 9. prosinca 2015.