NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA RABA U 2022.  GODINI

18.08.2021. - 7:00 Grad Rab - Natječaji 2021 | Objavio: Admin | pregledano 1023

 • Google+

PRIJAVE  SE  ZAPRIMAJU  od 19. 08.  do  17. 09. 2021.  godine

        

Temeljem odluke gradonačelnika Grada Raba, od dana 16. kolovoza 2021. godine, KLASA: 023-01/21-02/37, URBROJ:2169-01-01-21-1, objavljuje se slijedeći

 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

ZA  FINANCIRANJE JAVNIH  POTREBA  NA  PODRUČJU  GRADA  RABA  U  2022.  GODINI

 

 

I.

U Proračunu Grada Raba, sukladno financijskim mogućnostima, osigurat će se financijska sredstva za slijedeće programe javnih potreba na području Grada Raba u 2022. godini:

 • PREDŠKOLSKI ODGOJ
 • OBRAZOVANJE
 • KULTURA
 • SPORT
 • TEHNIČKA KULTURA
 • ZDRAVSTVO
 • SOCIJALNO-HUMANITARNA SKRB

 

II.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, organizacije, zajednice, klubovi i ostale pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Raba.

 

III.

Razmatrat će se programi koji će svojim sadržajima poticati:

-  brigu o djeci predškolske dobi

-  aktivnosti iznad državnog pedagoškog standarda u školama

-  programe u izvannastavnim aktivnostima u školama

-  stipendiranje učenika i studenata

- zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb građana iznad standarda, savjetodavnu pomoć obitelji i mladima, skrb o umirovljenicima, potpore udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, udrugama invalida, humanitarnim i socijalnim programima udruga

- zaštitu, održavanje i sanaciju spomenika kulture, arheološka istraživanja, programe i manifestacije u kulturi

- djelovanje sportskih klubova, udruga i društva sportske rekreacije, stručnog rada u sportu, promicanje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana, održavanje, opremanje i izgradnju sportskih objekata i igrališta

- programe i manifestacije tehničke kulture.

 

IV.

Mjerila i kriteriji za procjenjivanje prijava:

- financiranje iz više izvora ( vlastiti izvori, županija, država sredstva iz EU fondova,…)

- pravovremeno dostavljena izvješća o radu i financijska izvješća korisnika sredstava u proračunskoj 2021. godini

- duljina trajanja programskih aktivnosti (prednost će imati višegodišnji programi)

- značaj programa za očuvanje i promociju kulturne baštine Grada Raba

- povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe

- dosadašnja postignuća podnositelja prijave (državna, županijska,…)

- sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu.

 

 

V.

Zahtjevi za sufinanciranje moraju sadržavati:

 1. PRIJAVNICE za predlaganje programa javnih potreba (preuzimaju se u Pisarnici ili na web stranici Grada Raba: www.rab.hr)
 2. Pismeno obrazloženje svih predloženih programa
 3. Troškovnike predloženih programa sa strukturom izvora financiranja

 

UDRUGE SU DUŽNE PRILOŽITI IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA I  EVIDENCIJU  ČLANSTVA (ime, prezime, adresu stanovanja).

 

Kompletni zahtjevi se podnose: neposredno Pisarnici Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2,  51 280 Rab,  sa naznakom „Prijavnice za predlaganje programa javnih potreba u 2022. godini-ne otvaraj“.

 

VI.

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za otvaranje prijava zaprimljenih na Natječaj za financiranje programa javnih potreba Grada Raba utvrditi će zapisnikom da li svaka prijava udovoljava uvjetima Natječaja. Povjerenstvo za procjenu programa prijavljenih na Natječaj će razmotriti i ocijeniti programe i aktivnosti u okviru programskog područja Natječaja, bodovati ih i izvješćem predložiti gradonačelniku kojim programima i aktivnostima odobriti financiranje.

Odluku o financiranju na prijedlog gradonačelnika donosi Gradsko vijeće Grada Raba prilikom usvajanja Proračuna Grada Raba za 2022. godinu i programa javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu. Rezultati Natječaja objavit će se putem proračuna u Službenim novinama PGŽ. Po donošenju Proračuna sa korisnicima će se sklopiti Ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obveza.

 

VII.

Neće se razmatrati i uvrstiti u program sufinanciranja u 2022. godini prijave:

- koje nisu dostavljene u zadanom roku, na propisanoj prijavnici uz tražene privitke

- koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva.

 

 

 

GRAD RAB
Gradonačelnik, v.r.

 


Preuzimanje/Download
PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA GRADA RABA U 2022. GODINIPreuzmi