NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE MONTAŽNIH OBJEKATA/ŠTANDOVA

15.11.2016. - 16:27 Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin | pregledano 1832

 • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.11/10), Odluke o gradskim porezima Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 11/10, br. 21/10, br. 38/11 i br. 21/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/16-01/142; URBROJ: 2169-01-01-16-3 od 15. studenoga 2016., Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE MONTAŽNIH OBJEKATA/ŠTANDOVA
TIJEKOM ADVENTA, TE BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

 

Na korištenje se daje slijedeća javna površina:

 

STARI GRAD

 

1. Javna površina Trg Municipium Arba

 • montažni objekt i javna površina 
 • djelatnost: pružanje ugostiteljskih usluga
 • broj mjesta: 5
 • površina po mjestu: do 10 m2
 • cijena: 12.000,00 kn
 • lokacija: Trg Municipium Arba

 

2. Javna površina Ulica biskupa Draga

 • štand i javna površina
 • djelatnost: prodaja prigodnih ukrasa i proizvoda
 • broj mjesta: 8
 • površina po mjestu: do 4 m2
 • cijena : 250,00 kn
 • lokacija: Ulica biskupa Draga 

 

Montažni objekti/štandovi na javnoj površini i javna površina daju se na korištenje u vremenu od 25. studenoga  2016. do 08. siječnja 2017. godine.

 

Pisane ponude za korištenje javne površine treba dostaviti u prijemni ured ili poslati poštom na adresu:

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina - Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije do 22. studenoga 2016. godine, s naznakom

 - „Za natječaj - korištenje montažnog objekta i  javne površine tijekom Adventa, te božićno-novogodišnjih blagdana“, odnosno „Za natječaj - korištenja štanda i javne površine tijekom Adventa, te božićno-novogodišnjih blagdana“.

Otvaranje ponuda obaviti će se 23.11.2016. godine s početkom u 12,00 sati. 

Ponuditelji koji nisu podmirili ili su nepravodobno izvršavali obveze prema Gradu Rabu po bilo kome osnovu, te ukoliko nisu poštovali odredbe Odluke  o komunalnom redu, ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.

Ponuditelj je dužan uplatiti iznos jamčevine u visini od 20% na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB. 

 

Ponude moraju sadržavati:

 • Presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba
 • Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obratni registar za fizičke osobe i rješenja o upisu u registar udruga
 • Dokaz o plaćenoj jamčevini
 • Izjavu o prihvaćanju uvjete iz natječaja
 • OIB
 • te detaljan opis ponude i događanja za period naveden u natječaju kojeg ponuditelj želi pružati.

 

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu čiji ponuditelj udovoljava sljedećim kriterijima:

 • interes Grada Raba za određenim sadržajima,
 • mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
 • korektnost u izvršavanju svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti ugostiteljske namjene (za montažne objekte).

 

Korisnik je dužan surađivati sa Gradom Rabom, Turističkom zajednicom Grada Raba i Pučkim otvornim učilištem Rab.

 

Zabranjeno je koristiti veću površinu od predviđene. Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

 

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnikom javne površine Ugovor o korištenju javne površine.

 

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

Grad Rab zadržava pravo, temeljem programa ponuditelja, produžiti rok korištenja javne površine, te također zadržava pravo da tijekom natječajnog postupka i nakon provedenog natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja.

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša