NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE MONTAŽNIH OBJEKATA TIJEKOM ADVENTA, I BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

31.10.2019. - 15:04 Grad Rab - Natječaji 2019 | Objavio: Admin | pregledano 1317

 • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.11/10), Odluke o gradskim porezima Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.20/17, 37/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/19-01/130, URBROJ: 2169-01-01-19-1 od 30. listopada 2019.g., Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE MONTAŽNIH OBJEKATA
TIJEKOM ADVENTA, I BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

 

Na korištenje se daje slijedeća javna površina:

STAROGRADSKA JEZGRA

1. Javna površina Trg Municipium Arba
-       montažni objekt i javna površina
-       djelatnost: pružanje ugostiteljskih usluga
-       broj mjesta: 5
-       površina po mjestu: do 25 m2
-       cijena: 8.000,00 kn
-       lokacija: Trg Municipium Arba ( skica br. 1., mjesta od 1. – 5.)


2. Javna površina Trg Sv. Kristofora
-       montažni objekt i javna površina
-       djelatnost: pružanje ugostiteljskih usluga
-       broj mjesta: 2
-       površina po mjestu: do 25 m2
-       cijena: 7.000,00 kn
-       lokacija: Trg Sv. Kristofora ( skica br. 2., mjesta br. 6. i 7.)     


3. Javna površina Donja ulica 9a
-       montažni objekt i javna površina
-       djelatnost: pružanje ugostiteljskih usluga
-       broj mjesta: 1
-       površina po mjestu: do 5 m2
-       početna cijena: 3.500,00 kn
-       lokacija: Donja ulica ( skica br. 3., mjesta br. 8.)   


4. Javna površina atrij Kneževog dvora
-       montažni objekt i javna površina
-       djelatnost: pružanje ugostiteljskih usluga
-       broj mjesta: 1
-       površina po mjestu: do 5 m2
-       početna cijena: 3.500,00 kn
-       lokacija: Atrij Kneževog dvora, Trg M.Arba 2 ( skica br. 1., mjesta br. 9.)

Montažni objekti na javnoj površini i javna površina daju se na korištenje u vremenu od 30. studenoga  2019. do 07. siječnja 2020. godine.

Pisane ponude za korištenje javne površine treba dostaviti u prijemni ured ili poslati poštom na adresu:

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije do 11. studenoga 2019. godine, s naznakom
 – „Za natječaj – korištenje montažnog objekta i  javne površine tijekom Adventa, i božićno-novogodišnjih blagdana – ugostiteljske usluge“.
Otvaranje ponuda obaviti će se 14. studenoga 2019. godine s početkom u 07:30 sati.
Ponuditelji koji nisu podmirili obveze prema Gradu Rabu po bilo kojoj osnovi ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.

Ponuditelj je dužan uplatiti iznos jamčevine u visini 20% početne cijene na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

 

Ponude moraju sadržavati:

 • Presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba
 • Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obratni registar za fizičke osobe i rješenja o upisu u registar udruga
 • Dokaz o plaćenoj jamčevini
 • Mjesto za koji se natječe s ponuđenom cijenom
 • Izjavu o prihvaćanju uvjete iz natječaja
 • OIB
 • te detaljan opis ponude i događanja za period naveden u natječaju kojeg ponuditelj želi pružati.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti onu čiji ponuditelj udovoljava sljedećim kriterijima:

 • prijavitelji registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i rade na području Grada Raba
 • interes Grada Raba za određenim sadržajima,
 • mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
 • korektnost u izvršavanju svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.

 

U slučaju dvaju ili više indentičnih cjenovnih ponuda prednost imaju prijavitelji sa cjelogodišnjim poslovanjem.
Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti ugostiteljske namjene (za montažne objekte).
Korisnik je dužan surađivati sa Gradom Rabom, Turističkom zajednicom Grada Raba i Pučkim otvornim učilištem Rab.
Zabranjeno je koristiti veću površinu od predviđene. Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnikom javne površine Ugovor o korištenju javne površine.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

Grad Rab zadržava pravo, temeljem programa ponuditelja, produžiti rok korištenja javne površine, te također zadržava pravo da tijekom natječajnog postupka i nakon provedenog natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja.

 

 

  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša