NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA RABA

19.10.2017. - 7:00 Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin | pregledano 1560

  • Google+

* Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u Novom listu 19. listopada 2017. godine

 

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,  38/09, 153/09,  143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 34/14) i Odluke Gradskog vijeća Grada Raba od 4. listopada 2017. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 28/17), Grad Rab raspisuje

 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Raba

 

I.  Predmet  natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Raba označenih kao:

k.č. 45/2 pašnjak sa 36 m2, k.č. 46 vrt bez  upisane površine i k.č. 47 zidina sa 79 m2, upisanih u zk. ul. 137,  k.o. Rab-Mundanije.

Predmetne nekretnine prodaju se kao cjelina.

 

Početna kupoprodajna cijena:  45.980,00 €.

Jamčevina:  4.598,00 €,

sve plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

  

Grad Rab će novom vlasniku  izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim  nekretninama  nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

Jamčevina se uplaćuje na žiro  račun Proračuna Grada Raba broj:  HR6223400091836300002, poziv na broj:  HR68  7242-OIB.

Ponuditelju koji uspije na natječaju uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije,  jamčevina se vraća u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Nekretnine  se prodaju u  zatečenom stanju  „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne  prigovore kupca.

U posjed kupljenih nekretnina kupac stupa po uplati kupoprodajne cijene.

Porez na promet i troškove provedbe ugovora snosi  kupac.

Kupac je ujedno dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

 

III. PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice ili putovnice - za fizičku osobu,

- naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta tvrtke, podatak o odgovornoj  osobi, izvadak iz sudskog

  registra - za pravnu osobu,

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene,

- dokaz o uplaćenoj  jamčevini,

- podatak o broju  računa radi povrata jamčevine

- potvrdu Grada Raba, Upravnog odjela za financije da ponuditelj nema dugovanja  prema

  Gradu Rabu po bilo kojem osnovu.

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u Novom listu.

Pisana ponuda sa prilozima  dostavlja  se u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD RAB,  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab,  sa naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ  ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ“ preporučenom pošiljkom ili osobnom predajom  u pisarnicu Grada Raba.

 

IV. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Ponude će se otvarati 30. listopada 2017. godine u 12,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2,  Rab.

Zakašnjele, neuredne i nepotpune  ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene   ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda sa najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom pod uvjetom da ispunjava sve uvjete natječaja te da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojem osnovu.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit  će dostavljena ponuditeljima.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od  8 dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom  će se smatrati  da je odustao od kupovine nekretnina.

Smatra se da je  ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji, odnosno  ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, odustao od svoje ponude,  te nema pravo na povrat jamčevine.

Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u roku od 8 dana  od   zaključenja ugovora  na žiro račun Grada Raba.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu za period kašnjenja, računajući od  dana dospijeća do isplate.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana, prodavatelj može raskinuti  kupoprodajni ugovor i  zadržati uplaćenu jamčevinu.

 

V. Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te  poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije

obvezan  prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnina u kojem slučaju ne snosi  bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

VI. Sve informacije o ovom natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Gradu Rabu, Trg  Municipium Arba 2, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti (pročelnik Zvonko Puljar-Matić, dipl.iur.) osobno ili na telefon 051/777-460.  Razgledavanje predmeta prodaje moguće je prema prethodnom dogovoru.

 

           

  Grad Rab