NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

22.11.2018. - 7:00 Grad Rab - Natječaji-2018 | Objavio: Admin | pregledano 962

  • Google+

* Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u Novom listu 22. studenog  2018. godine

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,  38/09, 153/09,  143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 34/14) i Odluke gradonačelnika Grada Raba  od 7. studenog  2018.  godine, Grad Rab raspisuje

 

NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINE

 

I. Predmet  prodaje je:

     - suvlasnički dio etaže:  2880/115200 dijela nekretnine  označene kao zgrada sagrađena na k.č. zgr. 64/1, ZK tijelo II - 2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), SEKCIJA B II, k.o. Rab-Mundanije

 

-  Početna  cijena:  4.730,00 eura

-  Jamčevina:  473,00 eura,

plativo u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke  na dan uplate.

 

Grad Rab će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini  nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

II. UVJETI NATJEČAJA

Jamčevina se uplaćuje na žiro  račun Proračuna Grada Raba broj:  HR6223400091836300002, model HR68, poziv na broj  - 7242-OIB.

Ponuditelju koji uspije na natječaju uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije,  jamčevina se vraća u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Prodaja nekretnine vrši se po načelu viđeno -  kupljeno što isključuje sve naknadne  prigovore kupca.

U posjed kupljene nekretnine kupac stupa po uplati kupoprodajne cijene.

Porez na promet i troškove provedbe ugovora snosi  kupac.

Kupac je ujedno dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnine i troškove obavijesti o raspisanom natječaju u Novom listu.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

 

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice ili putovnice - za fizičku osobu,

- naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta tvrtke, podatak o odgovornoj  osobi, izvadak iz sudskog

  registra - za pravnu osobu

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene

- dokaz o uplaćenoj  jamčevini

- podatak o broju  računa radi povrata jamčevine

- potvrdu Grada Raba, Upravnog odjela za financije da ponuditelj nema dugovanja  prema

  Gradu Rabu po bilo kojem osnovu.

 

 

IV. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u Novom listu.

Pisana ponuda sa prilozima  dostavlja  se u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD RAB,  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab,  sa naznakom „NATJEČAJ  ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ preporučenom pošiljkom ili osobnom predajom  u pisarnicu Grada Raba.

 

V. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Ponude će se otvarati 4. prosinca 2018. godine u 10,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba,  Trg Municipium Arba 2,  Rab.

Zakašnjele, neuredne i nepotpune, ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene   ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda sa najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom pod uvjetom da ispunjava sve uvjete natječaja te da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojem osnovu.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit  će dostavljena ponuditeljima.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od  8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom  će se smatrati  da je odustao od kupovine nekretnine.

Smatra se da je  ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji, odnosno  ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, odustao od svoje ponude,  te nema pravo na povrat jamčevine.

Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u roku od 8 (osam)  dana od zaključenja ugovora  na žiro račun Grada Raba.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu za period kašnjenja, računajući od  dana dospijeća do isplate.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana, prodavatelj može raskinuti  kupoprodajni ugovor i  zadržati uplaćenu jamčevinu.

 

VI. Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te  poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije

obvezan  prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnine u kojem slučaju ne snosi  bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

VII. Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u prateću  dokumentaciju i sve potrebne informacije u Gradu Rabu, Trg Municipium Arba 2, tel.051/777-460.

 

           

 Grad Rab