Natječaj za prodaju vozila

09.06.2020. - 15:26 Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin | pregledano 735

  • Google+

Temeljem zaključka Gradonačelnika  Grada Raba, KLASA: 023-01/20-01/71,  URBROJ: 2169-01-01-20-3 od  2. lipnja 2020. godine, Grad Rab  objavljuje   

 

NATJEČAJ
za prodaju vozila   

 

  • Predmet prodaje je vozilo u vlasništvu Grada Raba.

- vrsta vozila: osobni automobil

- marka vozila: Hyundai

- tip vozila: I10

- model vozila: 1,2 DOHC

- boja vozila: plava  - s efektom

- broj šasije: MALAM51CP9M169837

- oblik karoserije: zatvoreni

- proizvođač:  HYUNDAI MOTOR COMPANY

- država proizvodnje: Indija

- godina proizvodnje:  2008.

- vrsta motora: Otto-reg-kat

- snaga motora  u Kw: 57

- radni obujam motora u cm3: 1248

- neregistriran

- broj prijeđenih kilometara:  8.000 km

- početna cijena: 21.000,00 kuna

 

*Napomena: nije u voznom stanju/karambolirano vozilo

 

  • Prodaja vozila  obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
    Vozilo se može razgledati uz prethodnu najavu na broj telefona: 051 724-488.

 

  • Prodaja će se obaviti prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Pravo podnošenje ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno  sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ponuditelj je dužan prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.100,00 kuna u korist  Proračuna Grada Raba na račun broj:  IBAN: HR6223400091836300002, model HR68, poziv na broj-7242-OIB ponuditelja, s naznakom ”Jamčevina za vozilo”.

 

  • Pisana ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt,

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za pravne osobe,

- dokaz o plaćenoj jamčevini,

- broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

- ponuđenu kupoprodajnu cijenu

- potvrdu Grada Raba, Upravnog odjela za financije da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojem osnovu.

 

  • Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u  zatvorenoj omotnici na adresu: Grad  Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab,  s naznakom "Ponuda za kupnju vozila – ne otvaraj". Ponude se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave.

 

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

 

  • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim natječajem.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene,  povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena  po redoslijedu zaprimanja.           

O  izboru  najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u  roku od 8  dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Grad Rab zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu ili  poništi natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

 

Grad Rab