Natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak

17.06.2020. - 7:00 Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin | pregledano 1296

  • Google+

* Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u Novom listu 17. lipnja 2020. godine.

   Rok za dostavu ponuda je do  2. srpnja   2020. godine.

 

Temeljem odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,  38/09, 153/09,  143/12 i 152/14), članka 5. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 34/14) i Odluke Gradskog vijeća Grada Raba od 27. svibnja 2020. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 18/20), Grad Rab raspisuje

 

NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak

 

I. Grad Rab raspisuje  Natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, upisanog u zk.ul. 3064, k.o. Barbat, kako slijedi:

    

red.

br.

k.č.br.

površina

namjena

početna cijena

1.

802/473

12.545 m2

Pretežito poslovna trgovačka namjena (K2)

2.570.000,00 kn

2.

802/478

5.410 m2

Pretežito poslovna trgovačka namjena (K2)

1.110.000,00 kn

3.

802/480

5.146 m2

Pretežito poslovna trgovačka namjena (K2)

1.050.000,00 kn

4.

826/39

6.221 m2

Pretežito poslovna trgovačka namjena (K2)

1.270.000,00 kn

5.

826/40   

8.066 m2

Pretežito poslovna trgovačka namjena (K2)

1.650.000,00 kn

6.

802/474

5.722 m2

Pretežito proizvodna zanatska namjena (I2)

1.170.000,00 kn

7.

802/475   

4.329 m2

Pretežito proizvodna zanatska namjena (I2)

890.000,00kn

8.

802/477

7.672 m2

Pretežito proizvodna zanatska namjena (I2)

1.570.000,00 kn

   9.

802/481

3.748 m2

Pretežito proizvodna zanatska namjena (I2)

770.000,00 kn

10.

802/482

5.158 m2

Pretežito proizvodna zanatska namjena (I2)

1.060.000,00 kn

11.

802/484

5.475 m2

Pretežito proizvodna zanatska namjena (I2)

1.120.000,00 kn

12.

826/36   

2.534 m2

Pretežito poslovna uslužna namjena (K1)

518.000,00 kn

13.

826/34    

12.323 m2

Mješovita poslovna namjena (K4)

2.520.000,00 kn

 

 

Zemljište se  nalazi u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 36/07,  2/19 i 5/19).

 

II. UVJETI NATJEČAJA

Jamčevina u iznosu  od 10%  od početne cijene nekretnine uplaćuje se na žiro  račun Grada Raba broj:  HR6223400091836300002, poziv na broj:  HR68  7242-OIB.

Ponuditelju koji uspije na natječaju uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije,  jamčevina se vraća u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Nekretnine se prodaju u  zatečenom stanju  „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne  prigovore kupca.

Porez na promet nekretnina nije uračunat u kupoprodajnu cijenu i plaća ga kupac.

Kupac je ujedno dužan snositi i troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

 

III. PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda mora sadržavati:

- ime i prezime, OIB, adresu i presliku osobne iskaznice ili putovnice - za fizičku osobu,

- naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta tvrtke, podatak o odgovornoj  osobi, izvadak iz sudskog registra - za pravnu osobu

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene

- dokaz o uplaćenoj  jamčevini

- podatak o broju  računa radi povrata jamčevine

- potvrdu Grada Raba, Upravnog odjela za financije da ponuditelj nema dugovanja  prema Gradu Rabu po bilo kojem osnovu.

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u Novom listu.

Pisana ponuda sa prilozima  dostavlja  se u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD RAB,  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab,  sa naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ  ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ preporučenom pošiljkom ili osobnom predajom  u pisarnicu Grada Raba.

 

IV. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Ponude će se otvarati 6. srpnja  2020. godine u 12,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2,  Rab.

Zakašnjele, neuredne i nepotpune  ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene   ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda sa najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom pod uvjetom da ispunjava sve uvjete natječaja te da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojem osnovu.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit  će dostavljena ponuditeljima.

Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s prodavateljem zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od  15 dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom  će se smatrati  da je odustao od kupovine nekretnine.

Smatra se da je  ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji, odnosno  ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, odustao od svoje ponude,  te nema pravo na povrat jamčevine.

Kupac je dužan cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos jamčevine platiti u četiri   jednake rate i to: prvu ratu najkasnije do 30. lipnja 2020., drugu ratu najkasnije do 31. prosinca 2020., treću ratu najkasnije do 30. lipnja 2021. i četvrtu ratu najkasnije do 31. prosinca 2021. na žiro račun Grada Raba.

U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog obroka kod plaćanja sljedećeg obroka će se zaračunati zakonska zatezna kamata.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana, prodavatelj može raskinuti  kupoprodajni ugovor i  zadržati uplaćenu jamčevinu.

 

V. Grad Rab zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora te  poništi natječaj bez posebnog obrazloženja ponuditeljima te nije

obvezan  prihvatiti niti jednu ponudu za kupnju nekretnine u kojem slučaju ne snosi  bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima.

 

VI. Sve informacije o ovom natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Gradu Rabu, Trg  Municipium Arba 2, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti (pročelnik Zvonko Puljar-Matić, dipl.iur.) osobno ili na telefon 051/777-460.  Razgledavanje predmeta prodaje moguće je prema prethodnom dogovoru.

 

 

 

Grad Rab