Neslužbena bodovna lista - “Moj Rab bez azbesta u 2022”

16.03.2022. - 15:17 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 127

 • Google+

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RAB

 

Povjerenstvo za razmatranje i ocjenu prijava zaprimljenih

temeljem Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za

sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih

pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rab

“Moj Rab bez azbesta u 2022 ”

 

KLASA:  363-01/22-01/21
URBROJ: 2170-13-04/04-22-4
Rab, 14. ožujka 2022.godine

 

Temeljem članka 11.stavka 2. Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba – „Moj Rab bez azbesta“, KLASA:363-01/18-01/78, URBROJ:2169-01-01-18-1, od 30. ožujka 2018.godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika za provedbu programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Raba „Moj Rab bez azbesta“ KLASA:363-01/20-01/77, URBROJ: 2169-01-01-20-2, od 18. ožujka 2020. godine, a slijedom pregleda, razmatranja i ocjene zaprimljenih prijava na objavljeni Javni natječaj za prikupljanje ponuda za sufinanciranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rab „Moj Rab bez azbesta“, Povjerenstvo utvrđuje

 

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU
podnositelja prijava

 

 1. MLADEN KAŠTELAN, Barbat 620                                                                                       70
 2. SANDRA LUPIĆ, Barbat 629                                                                                                  70
 3. BALEN JOŠKO, Banjol 827                     _______________________________________ 70
 4. MILAN TOMULIĆ,Supetarska Draga 225               _____________________________ _70
 5. IVAN HALOVIĆ,Kampor 450                 ________________________________________70
 6. MARKO ŠPANJOL, Palit 430                                      ___________________________ __70
 7. DRAGAN PERČINIĆ, Banjol 615 ___________________________________________ _70
 8. BISERKA PERČINIĆ, Barbat 174                                                   _______________ ____70
 9. DEDIĆ JOSIP, Kampor 225                             ____________________________________65
 10. GORAN POLDAN, Supetarska Draga 172  _____________________________________65
 11. IVICA PAHLJINA, Mundanije 50                                     _____________________ ___  _65
 12. IRENA IVIĆ, Kampor 139                                          ____________________________ __60
 13. MARINKO GRCE, Barbat 515                ______________________________________  _60
 14. MILAN FAFANĐEL, Supetarska Draga 139___________________________________ _60
 15. BOSILJKA KAŠTELAN, Barbat 668          _________________________________   ___ 60
 16. JOSIP ŽENTIL, Mundanije50                       ________________________________   ___  60
 17. MILAN BEG, Jurja Barakovića 29    ___________________________________     ___ _  55
 18. SUZANA REŽEK, Supetarska Draga 214     ____________________________ _____     _55
 19. ANTE SUŠIĆ, Kampor 344                           __________________________             ______55
 20. OLIVERA DEBELIĆ, Supetarska Draga 482 _______________________________        _55
 21. MIRKO ŠPANJOL-ŠIMUNELIĆ, Banjol 506         _______________________     __ ____55
 22. ZDRAVKO BUZA-VIDAS, Supetarska Draga 55 __________________________    _____55
 23. MIRKO MIKELIĆ, Kampor 263                            _________________________ __  _ ___55
 24. IVAN BEG,Palit 72                          __                                       ____________ ____ __  ____ 55
 25. BRANIMIR ŠTOKIĆ, Barbat232                               _______________________    ______ 50
 26. LJILJANA MARKOVINOVIĆ, Banjol 347 __________________________    _______ __ 50

Kandidatima od 1-20  će Grad Rab na temelju osiguranih sredstava za sufinanciranje osiguranih u proračunu Grada Raba, nepovratnim novčanim sredstvima subvencionirati uklanjanje krovnih pokrova koji sadrže azbest. Ukoliko netko od kandidata ne uspije  završiti građevinske radove na uklanjanju krovnog pokrova do predviđenog roka (15.12.2022), subvencionirat će se uklanjanje krovnog pokrova prvome kandidatu od 21-26 koji je uspio ukloniti krovni pokrov u datom roku.

 

Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Bodovnu listu koju moraju dostaviti provoditelju natječaja kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili istu predati neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja Bodovne liste na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51000 Rab s naznakom: „Moj Rab bez azbesta“ – Žalba na bodovnu listu.

 

Povjerenstvo:

 1. Matko Krstačić, dipl.oec.
 2. Darko Marijan, dipl.ing.
 3. Sašo Markovski.ing.

 

Dostaviti:

 1. Internet stranica Grada Raba, www.rab.hr
 2. Oglasna ploča
 3. Pismohrana, ovdje.