Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

02.11.2022. - 15:18 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 80

  • Google+

                                   
  R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       Grad Rab
   Povjerenstvo za provedbu natječaja

 
KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 2170-13-02-01/1-22-6
Rab,  31. listopada 2022.


Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Grad Rab, Upravni odjel za financije, 1 izvršitelj/ica,  na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE,  koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 115 od 5. listopada 2022. godine, temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), objavljuje


Obavijest
o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti


    Testiranje će se održati u utorak, 8. studenoga 2022. godine s početkom u 8,00 sati na adresi  Trg Municipium Arba 2, Rab, Mala  vijećnica.

 

    Pravo pristupa imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju  formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

     Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

    Za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.


    Smatra se da je  kandidat uspješno položio  pisani test ako je  ostvario najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

 

    S kandidatima koji su ostvarili  50%  i više bodova  na testiranju,  provest će se intervju  za koji se kandidatima dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

                                 

                                 
Predsjednik
Zvonko Puljar-Matić., dipl. iur. ,v.  r.