Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

09.03.2022. - 16:22 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 278

  • Google+

                                     

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                          Grad Rab
      Povjerenstvo za provedbu javnog
                         natječaja

 

KLASA: 112-04/22-01/01
URBROJ: 2170-13-04/1-22-4
Rab, 9. ožujka 2022. 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za financije Grada Raba, na radno mjesto SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 22 od 23. veljače 2022. godine, temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“  br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), objavljuje

 

 

Obavijest

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

 

Testiranje će se održati u utorak, 15. ožujka 2022. godine s početkom u 8,00 sati na adresi  Trg Municipium Arba 2, Rab, Mala  vijećnica.

 

Pravo pristupa imaju kandidati koji ispunjavaju  formalne uvjete iz natječaja.

 

  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Smatra se da je  kandidat uspješno položio  pisani test ako je  ostvario najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

 

S kandidatima koji su ostvarili  50%  i više bodova  na testiranju,  provest će se intervju  za koji se kandidatima dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja   
Predsjednik
Matko Krstačić, dipl. oec., v.r.