Odluka o poništenju oglasa

06.06.2018. - 18:44 Grad Rab - Natječaji-2018 | Objavio: Admin | pregledano 981

  • Google+

       R E P U B L I K A   H R V A T S K A
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                           Grad Rab
        Upravni odjel za komunalni sustav
                       i zaštitu okoliša

KLASA: 119-03/18-01/04
URBROJ: 2169-01-04/1-18-4
Rab, 4. lipnja  2018.

 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba, na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narod­ne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)  donosi

 

ODLUKU
o poništenju oglasa

 

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto REFERENT-KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od četiri mjeseca  zbog privremenog povećanja opsega poslova, KLASA: 119-03/18-01/04, URBROJ: 2169-01-04/1-18-1 od  16. svibnja 2018. godine objavljen 22. svibnja 2018. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Rab, oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba www.rab.hr.

 

 

 

Pročelnik
Matko Krstačić, dipl.oec., v.r.