Oglas za prijam na radno mjesto osmatrač (2 izvršitelja)

29.05.2015. - 10:09 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 2462

  • Google+

Na temelju odluke Zapovjedništva Područne vatrogasne zajednice otoka Raba broj 1-2015  sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Raba o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe KLASA:214-01/15-01/09,Ur.broj: 2169-01-01-15-2 službe te Pravilniku o zaštiti šuma od požara (NN 33/2014)

 

Zapovjednik Područne vatrogasne zajednice otoka Raba raspisuje 

 

OGLAS
za prijam na radno mjesto osmatrač
(2 izvršitelja)

 

u Područnu vatrogasnu zajednicu otoka Raba na određeno vrijeme, koji će biti raspoređeni na rad na osmatračko mjesto na brdu Kamenjak te u Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab.

Početak zapošljavanja planira se 15. lipnja 2015. godine, a završetak 15. rujna 2015. godine.

 

 Osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • - punoljetnost,
  • - da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
  • - poznavanje kartografije, topografije, orijentacije u prostoru i rukovanje sredstvima dojave.
  • - osposobljenost u području zaštite od požara koje se provodi sukladno programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine u opasnosti od požara (tzv. ''protupožarni minimum'').

Prijavi je potrebno priložiti:

  • -  životopis,
  • -  osobna iskaznica (preslika),
  • - dokaz o osposobljenosti za tzv. ''protupožarni minimum'' (preslika).
  • - uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti (preslika), ne starije  od tri mjeseca.

 

Uredna je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravovremene i neuredne prijave na oglas neće biti razmatrane niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. 

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog oglasa.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan roka objavljenog oglasa.

Izvorni dokumenti ili ovjerene preslike zatražit će se na uvid od osobe koja namjerava biti primljena.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o

ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva (primjerice: preslika potvrde nadležnog Ministarstva kojom se dokazuje status hrvatskog branitelja ili dragovoljca iz Domovinskog rata, preslika dokaza o nezaposlenosti i druga dokazna sredstva propisana posebnim zakonom). Potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa kada prednost kod zapošljavanja ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljedenjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom). 

 

Prednost pri zapošljavanju imaju i operativni članovi DVD-a Rab.

     

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Rab te na web stranici Grada Raba www.rab.hr na adresu: Područna vatrogasna zajednica otoka Raba, Palit 49, 51280 Rab uz napomenu ʺza prijam na radno mjesto osmatračʺ u zatvorenoj koverti. 

 

Osobe koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu te koje ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog oglasa, bit će pozvane na testiranje. Testiranje se provodi provjerom poznavanja kartografije, topografije, orijentacije u prostoru na području Grada Raba te provjerom rukovanja sredstvima dojave.

Područna vatrogasna zajednica zadržava pravo vlastitog odabira kandidata.

O rezultatima oglasa kandidati će biti najkasnije obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka oglasa.                      

                    

ZAPOVJEDNIK
Hari Čipčić, dipl.ing.


Preuzimanje/Download
Oglas za prijam na radno mjesto osmatrač (2 izvršitelja)Preuzmi