Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

01.06.2015. - 11:31 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 2425

 • Google+

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                         Grad Rab
       Upravni odjel za komunalni sustav

KLASA: 119-03/15-01/16
URBROJ: 2169-01-02/1-15-1
Rab, 26. svibnja 2015.

 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, na temelju članka 19. i  29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narod­ne novine“ broj 86/08 i 61/11), raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

    u Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav, na radno mjesto REFERENT-KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od četiri mjeseca zbog privremenog povećanja opsega poslova.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i   područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost)

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • - srednja stručna sprema upravnog, tehničkog ili ekonomskog smjera  
 • - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • - položen vozački ispit B kategorije
 • - položen državni stručni ispit 

Natjecati se mogu i kandidati/ kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ispit polože u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i   područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu  prema posebnim propisima,  dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate/ kandidatkinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnost putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat/ kandidatkinja  ne pristupi  testiranju  i/ili intervjuu smatrat će  se da je povukao/povukla prijavu na oglas.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas kandidati/ kandidatkinje su obvezni priložiti:

 • životopis, 
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni  preslik osobne iskaznice,   vojne iskaznice,  putovnice ili domovnice), 
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili neovjereni preslik svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca  i sl.),
 • presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • ako kandidat/kandidatkinje imaju položen državni stručni  ispit dužni su dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (neovjereni preslik uvjerenja odnosno svjedodžbe),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjava kandidata/kandidatkinje da za prijam u službu ne postoje  zapreke iz članaka 15. i  16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i   područnoj (regionalnoj) samoupravi - izjavu nije potrebno ovjeravati,
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje  ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (izvornik ili neovjereni preslik)
 • presliku dokaza o položenom vozačkom ispitu B kategorije    

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se  kandidatom prijavljenim na oglas, te će o tome biti obaviještena pisanim putem.

 

Opis poslova i  podaci o plaći radnog  mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, područja provjere te  pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja  za tu provjeru   objavit će se  na web-stranici Grada Raba,  www.rab.hr i oglasnoj ploči. Na istoj web-stranici i oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja,  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Pisane prijave na oglas s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Rab, na adresu: Grad Rab, 51280 Rab, Trg Municipium Arba 2, s naznakom:  "Oglas - referent-komunalni redar - NE OTVARAJ". Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

 

O rezultatima kandidati/kandidatkinje  će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Pročelnik
Matko Krstačić, dipl.oec., v.r.


Preuzimanje/Download
Oglas za prijam u službu na određeno vrijemePreuzmi
Podaci vezani uz oglas za prijem u službu na određeno vrijemePreuzmi