• JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

29.01.2014. - 11:03 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 7712 puta

  • Google+

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
GRAD RAB
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za komunalne poslove

JAVNI POZIV
Za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje sanacije potpornih zidova uz županijske ceste na području Grada Raba u 2014. godini.

 

Grad Rab i Županijska uprava za ceste osigurali su projektnu dokumentaciju i nadzor za sanaciju potpornih zidova uz županijske ceste.

Sredstva za sufinanciranje sanacije potpornih zidova dodjeljivati će se vlasnicima zemljišta koji graniče sa županijskom cestom, u visini 70% ukupne vrijednosti za izvođenje radova sanacije. Grad Rab i Županijska uprava za ceste financirati će izgradnju potpornih zidova, do iskorištenja planiranih sredstava u proračunu za navedene radove.

Zahtjevi za sanaciju podnose se neposredno ili poštom na adresu:

GRAD RAB
Odsjek za komunalne poslove
Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab

 

Za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresirani se mogu obratiti osobno u Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za komunalne poslove Grada Raba ili na telefon 051/772-541.

Odsjek za komunalne poslove pored zahtjeva može zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije.

 

U Rabu, 29. siječanj 2014. godine.