JAVNI POZIV ​ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2022. GODINI

31.01.2022. - 10:02 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 242 puta

  • Google+

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                  G R A D  R A B
              GRADSKO VIJEĆE

Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava
i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja

 

KLASA: 610-02/22-01/01  
URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-2
Rab, 27. siječnja 2022.

 

Na temelju članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14, 4/18, 4/20 i 4/21) i članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/06, 2/10 i 38/18), Komisija za obilježavanje obljetnica, pripremu proslava i kulturnih manifestacija i za društvena priznanja Gradskog vijeća Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, utvrđuje i objavljuje

 

JAVNI  POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA U 2022. GODINI

 

Statutom Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/21) propisano je da se povodom DANA GRADA RABA,  9. SVIBNJA - DANA POBJEDE (DIES VICTORIAE) dodjeljuju javna priznanja Grada, i to:

 

PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM GRADA RABA

NAGRADA GRADA RABA

PLAKETA GRADA RABA

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA RABA i

GRB GRADA RABA

 

Priznanja se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Gradu Rabu, građanima Republike Hrvatske ili druge države koji nemaju prebivalište u Gradu Rabu te inozemnim i tuzemnim pravnim osobama koje nemaju sjedište na području Grada Raba.

 

Godišnje se dodijeljuje najviše pet javnih priznanja, a istoj se fizičkoj ili pravnoj osobi javno priznanje može dodijeliti jednom u deset godina.

 

Godišnje se može samo jedna osoba proglasiti Počasnim građaninom Grada Raba i može se dodijeliti samo jedna Nagrada Grada Raba, jedna Plaketa Grada Raba, jedna Nagrada za životno djelo Grada Raba i samo jedan Grb Grada Raba.

 

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Raba, Plakete Grada Raba, Nagrade za životno djelo Grada Raba i Grba Grada Raba imaju članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik Grada Raba, vijeća mjesnih odbora, udruge građana te pravne osobe sa sjedištem na području Grada Raba i građani sa prebivalištem na području Grada Raba.

 

Pravo podnošenja prijedloga za proglašenje Počasnim građaninom Grada Raba imaju članovi Gradskog vijeća i Gradonačelnik Grada Raba.

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Raba podnosi se u pisanom obliku, a pisani prijedlog mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime, odnosno naziv te prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, ime i prezime predložene fizičke osobe ili naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o predloženoj osobi, naziv javnog priznanja i područje za koje se se prijedlog podnosi te iscrpno obrazloženje prijedloga, odnosno postignuća i doprinosa za koje se predlaže dodjela javnog priznanja.

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Raba donosi Gradsko vijeće Grada Raba na temelju prijedloga ove Komisije i to na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

 

Kako nam predstoji Dan Grada Raba pozivamo vas da se uključite u predlaganje pojedinaca i pravnih osoba za dodjelu priznanja te da

 

vaše cijenjene prijedloge s obrazloženjem i naznakom vrste priznanja dostavite ovoj Komisiji do 28. veljače 2022. godine (ponedjeljak) putem pisarnice Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected], s naznakom: ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RABA.

 

 

Predsjednik Komisije

Darko Štokić, v.r.