• Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Sorinj, Grad Rab

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Sorinj, Grad Rab

24.12.2019. - 17:42 Grad Rab - Projekti | Objavio: Admin | pregledano 3324 puta

  • Google+

 

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Sorinj

 

Završena sanacija odlagališta otpada Sorinj

 

Sastavljanjem i potpisivanjem zapisnika o završnom obračunu, između Grada Raba i izvođača radova, ispunjeni su svi elementi iz Ugovora o izvođenju radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Sorinj.  Aktivnost koja je prethodila ovoj odnosila se na tehnički pregled građevine koji je obavljen 4.3.2021. godine, a rapska Ispostava županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je 16.3.2021., temeljem pozitivnog tehničkog pregleda, za dovršeni projekt  izdala uporabnu dozvolu.

 

Radovi na  sanaciji i zatvaranju odlagališta otpada Sorinj započeli su u svibnju 2020. godine i trajali su, računajući i vrijeme potrebno za ishođenje uporabne dozvole, ukupno 10 mjeseci. Izvođač radova Zajednica ponuditelja HIS d.o.o. iz Donje Višnjice i VIGRA d.o.o. iz Raba izveo je radove u skladu s Ugovorom, Glavnim projektom i Građevinskom dozvolom KLASA: UP/I-361-03/18-06/54, URBROJ: 2170/1-03-07/2-18-07 od 27.9.2018. godine.

 

U skladu s projektom, otpad  je djelomično presložen, formirano je temeljno tlo radi osiguranja dostatnog volumena za ugradnju otpada i osiguranje njegove stabilnosti, izveden obodni kameni nasip po južnom i zapadnom rubu odlagališta, izvedena  makadamska obodna cesta i asfaltirana prometno manipulativna površina po istočnom rubu odlagališta, izveden   prekrivni brtveni sustav preko stabiliziranog otpada, izveden   pasivni sustav otplinjavanja, izveden   sustav odvodnje oborinskih voda te je  postavljena nova ograda oko zatvorenog odlagališta.

 

Završetkom radova, ovo nekada neuređeno odlagalište je sanirano u skladu sa zakonskom regulativom čime se postigla zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjila emisija stakleničkih plinova i očuvao ovaj dio rapskog prirodnog okoliša.

 

Grad Rab je projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj u prosincu 2018. godine  prijavio na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike te se on, u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava,  financirao EU sredstvima iz Kohezijskog fonda EU u razdoblju 2014. -2020. u visini od 85 % prihvatljivih troškova. Dodatno je 10 % prihvatljivih troškova financirano  nacionalnim sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostali udio od 5 % financirali su Grad Rab i Općina Lopar u omjeru 3:1.

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 12.157.220,94 kn (bez PDV-a) , a pribrojimo li tome  sve ostale prihvatljive troškove projekta (usluge stručnog i projektantskog nadzora te usluge upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti), dolazimo do ukupne vrijednosti svih  radova i usluga u iznosu od  13,132 milijuna kuna (bez PDV-a).

 

 

 


 

 

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Sorinj

 

  • Sanacija odlagališta otpada Sorinj  pri završetku

 

 

Od početka izvođenja radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Sorinj prošlo je nešto više od sedam mjeseci i upravo ulazimo u  završne mjesece provedbe projekta. Sa izvođenjem radova bi se započelo nešto ranije da početak, zbog proljetne situacije s pandemijom bolesti COVID-19, nije bio pomaknut za sredinu svibnja.

Projektom sanacije i zatvaranja, koji je tvrtka H-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba izradila 2018. godine, predviđeno je djelomično preslagivanje otpada, formiranje temeljnog tla radi osiguranja dostatnog volumena za ugradnju otpada i osiguranje njegove stabilnosti, izvedba obodnog kamenog nasipa po južnom i zapadnom rubu odlagališta, izvedba makadamske obodne ceste i asfaltnih prometno manipulativnih površina po istočnom rubu odlagališta, izvedba prekrivnog brtvenog sustava preko stabiliziranog otpada, izvedba pasivnog sustava otplinjavanja, izvedba sustava odvodnje oborinskih voda te izvedba nove ograde oko zatvorenog odlagališta.

Radovi sanacije su započeli iskopom postojećeg otpada na trasi obodnog nasipa, na mjestima na kojima je bilo potrebno ublažiti pokos odloženog otpada i na mjestu predviđenom za iskop kamenog materijala za potrebe izgradnje obodnog nasipa i obodne ceste. Po toj osnovi ukupno je iskopano i privremeno premješteno  73.000 m³ otpada.

Radi osiguranja stabilnosti tijela odlagališta, u podnožju njegovih strmih dijelova, na južnoj i zapadnoj strani, od kamenog materijala iz iskopa na sjeveroistočnoj strani odlagališta izgrađen je obodni nasip.  Za tu namjenu iskopano je i ugrađeno  19.300 m³ kamenog materijala, a u kruni obodnog nasipa izveden je otvoreni betonski kanal za prikupljanje oborinskih voda s prekrivnog brtvenog sustava.

Sav privremeno izmješten otpad vraćen je  u tijelo odlagališta, na pozicije s koje je iskopan kameni materijal, a postojeći otpad na odlagalištu je oblikovan tako da su pokosi izvedeni u nagibu 1:4,5 do 1:3. Do sada je ugrađeno i oblikovano više od 90 % otpada, a na 60 % površine odlagališta izveden je prekrivni brtveni sustav koji se sastoji od izravnavajućeg sloja debljine 20 cm, geosintetskog kompozitnog drena za plin, geosintetskog glinenog tepiha, geosintetskog kompozitnog drena za vodu i pokrovnog rekultivacijskog sloja debljine 100 cm.

U okviru projekta je predviđen i izvodi se pasivni sustav otplinjavanja kojeg čini geosintetski kompozitni dren za plin. Prikupljeni plin će se ispuštati preko 16 plinskih bunara postavljenih na međusobnoj udaljenosti od 30 m.

Sustav odvodnje oborinskih voda sastoji se od dva dijela. Jedan prihvaća i odvodi oborinske vode s pokrovnog brtvenog sustava i obodne ceste, a drugi prihvaća i odvodi oborinske vode s prometno manipulativnih površina. Do kraja prosinca izvedeno je 80 % ovog sustava.

Po granici zone zahvata podignuta je nova ograda od pocinčanih stupova i žičanog pletiva visine 2 m, u ukupnoj duljini od 570 m.

Svrha ovog projekta je sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta otpada što će pridonijeti smanjenju negativnih utjecaja odloženog otpada na vode, tlo i zrak.  Provedbom sanacije dobit ćemo  rekultivirano područje koje će se ponovo uklopiti u okoliš, posebno nakon rasta vegetacije poput one koja je prisutna na okolnom terenu.

 

Grad Rab je projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Sorinj u prosincu 2018. godine uspješno prijavio na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike te se on financira EU sredstvima iz Kohezijskog fonda EU u razdoblju 2014. -2020. u visini od 85 % prihvatljivih troškova i nacionalnim sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 10 % prihvatljivih troškova. Preostali udio financiraju Grad Rab i Općina Lopar u omjeru 75:25. Osim troškova izvođenja radova, prihvatljivi troškovi su i usluge stručnog i projektantskog nadzora te usluge upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti. Ukupna vrijednost svih ugovorenih radova i usluga iznosi 12,62 milijuna kuna (bez PDV-a).

Ugovorena vrijednost radova iznosi 11,64 milijuna kuna, a zaključno s prosincem su izvedeni radovi u vrijednosti 10,3 milijuna kuna (sve bez PDV-a). Radovi se, bez obzira na povremene otegotne okolnosti,  odvijaju bez značajnijih odstupanja od planirane dinamike, a uspješno ih izvodi zajednica ponuditelja HIS d.o.o. iz Donje Višnjice i VIGRA d.o.o. iz Raba. Ostali, dosad uspješni sudionici na projektu su INSTITUT IGH d.d. i FLUM-ING d.o.o., za usluge stručnog nadzora, H-Projekt d.o.o., za usluge projektantskog nadzora i MAXICON d.o.o., za usluge upravljanja projektom, promidžbe i vidljivosti. Uz održavanje ovakvog ritma na gradilištu, možemo računati da ćemo za nešto više od dva mjeseca imati potpuno uređenu površinu veličine 2 hektara  na kojoj se otpad odlagao kroz proteklih pedesetak godina, od kraja šezdesetih  do  kraja 2018. godine.

 

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:
DENIS DEŽELJIN, zamjenik gradonačelnika, .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)
MATKO KRSTAČIĆ, pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša, .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu).

 

 

 


 

 

Započeli su radovi na sanaciji odlagališta neopasnog
​otpada ''Sorinj'', Grad Rab

 

U prostorijama Grada Raba 6. svibnja 2020. održano je uvođenje u posao izvođača radova, Zajednice ponuditelja: HIS d.o.o., Donja Višnjica i VIGRA d.o.o., Supetarska Draga, čime je omogućen početak radova na sanaciji odlagališta otpada Sorinj, koji su sredinom svibnja i službeno započeli.

 

Na ovom prvom koordinacijskom sastanku, osim predstavnika Izvođača i Grada Raba (Naručitelja), prisustvovali su i predstavnici izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova, Zajednica ponuditelja:  FLUM-ING d.o.o., Rijeka i INSTITUT IGH d.d., Zagreb, izvršitelja usluge projektantskog nadzora, tvrtka H-PROJEKT d.o.o., Zagreb te izvršitelja usluge upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti projekta, tvrtke Maxicon d.o.o..

 

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ''Sorinj'' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.04.0015). Ukupna vrijednost projekta je 24.778.893,63 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 22.381.393,63 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 19.024.18,58 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10 %  prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Raba.

 

Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18), a obuhvaća djelomično preslagivanje otpada, formiranje temeljnog tla radi osiguranja dostatnog volumena za ugradnju otpada i osiguranje njegove stabilnosti, izvedbu obodnog kamenog nasipa po zapadnom i južnom rubu odlagališnog prostora, izvedbu makadamske obodne ceste i asfaltnih prometno manipulativnih površina po istočnom rubu odlagališnog prostora, izvedbu prekrivnog brtvenog sustava preko stabiliziranog otpada, izvedbu pasivnog sustava otplinjavanja, izvedbu sustava odvodnje oborinskih voda te izvedbu nove ograde oko zatvorenog odlagališta.

 

Predviđeno trajanje radova iznosi 10 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaji na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

 

Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na web stranicama Grada Raba.