Podaci o radnoj zoni “Mišnjak” - u izgradnji na području Grada Raba

20.04.2013. - 15:55 Grad Rab - Radna zona Mišnjak | Objavio: Admin | pregledano 9640 puta

  • Google+

 

Županija
County
Primorsko - goranska
Općina / Grad
Municipality
Grad Rab
Katastarska općina
Cadaster region
k.o. Barbat
Ukupna površina
Total area
11,7 Ha
Broj stanovnika
Inhabitants
8 289
U upotrebi
In use
0 %
Slobodno
Free
57,8 %
Rezervirano
Reserved
42,2 %
Vlasništvo
Ownership
Grad Rab
Kontakt osobe
Contact persons
Ines Pulić, mag.ing.aedif. - pročelnica
Goran Macolić, oec. - stručni suradnik za gospodarstvo i turizam 
Snježana Maškarin, dipl.ing. - savjetnik za prostorno planiranje
Telefon
Phone
++ 385 51 777 460 centrala
777-483   (I. Pulić)
777-484   (G. Macolić)
772-558   (S. Maškarin)
Adresa
Address
Trg Municipium Arbe 2
51 280 Rab

 

Infrastruktura /
Infrastructure
Prometna povezanost /
Transportation
Voda
Water
Da Autocesta
Expressway
Najbliži priključak u Lici (kod Žute lokve iznad Senja) udaljen cca 50 km.
El. energija
Electricity
U izgradnji Cesta
Motorway
Radna zona je locirana neposredno
uz državnu otočnu prometnicu.
Plin
Gas
Ne Željeznica
Railway
Ne
Kanalizacija
Sewage
Predviđen biodisk Luka
Port
Rijeka (luka državnog značaja) – 120 km Mišnjak (luka županijskog značaja) – 1 km Pudarica (luka lokalnog značaja) – 0,5 km
Grijanje
Heating
Ne Zračna luka
Airport
Na otoku Krku udaljena cca. 100 km.

 

Najmanja površina parcele
Minimum parcel size
2 534 m2
Najveća površina građevinske parcele
Maximum parcel size
12 546 m2
Najmanja širina parcele
Minimum parcel width
25 m
Najveći broj katova
Maximum storey number
P + 1
Najveća visina građevine
Maximum structure’s height
11 m do sljemena krova
Najmanja udaljenost od susjedne međe
Minimum distance from neighbouring boundary
7 m, a u slučaju formiranja više
građevinskih čestica je 5 m.
Najveći koeficijent izgrađenosti (kig)
Maximum building coefficient (kig)
kig = 0,30
Najveći koeficijent iskorištenosti (kis)
Maximum power efficiency coefficient (kis)
kis = 0,60
Potreban broj parkirnih mjesta
Neccesary number of parking places
1 mjesto na 2 zaposlena,
1 mjesto za svako gospodarsko vozilo uključeno u tehnološki proces,
1 mjesto na 20 m2 poslovnog prostora trgovačke, uslužne ili sl. namjene javnog karaktera (stanovnici – korisnici),
1 mjesto na 4 sjedeća mjesta ugostiteljskog sadržaja,
1 mjesto na 4 posjetioca zabavnog centra umanjeno za kapacitet javnih parkirališta (vremenska razlika u korištenju.
Najmanje ozelenjene površine
Minimum green space
15%
Udaljenost građevine od regulacione linije
Structure distance from regulation line
12 m
Korištenje i namjena prostora
Utilization and purpose of area
Proizvodna zanatska namjena, proizvodna
uslužna namjena, poslovna trgovačka namjena
i mješovita poslovna namjena
Potrebna izrada plana nižeg reda i kojeg
Necessary lower range plan drafting and which one
Ne
Opaske
Notes
 

Klikom na sliku možete preuzeti dokument u punoj veličini (PDF format - potreban Adobe Acrobat reader).


 

PREZENTACIJA RADNE ZONE MIŠNJAK (Power Point)
IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU