• Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod” 2019.

Javni poziv za dodjelu oznake “Hrvatski otočni proizvod” 2019.

06.03.2019. - 15:42 Grad Rab - Razno | Objavio: Admin | pregledano 1150 puta

  • Google+

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Miramarska 22, 10000 Zagreb
objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU OZNAKE „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“ 2019.

 

Na temelju članka 36. i 50. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/2018.) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ („Narodne novine“, br. 47/07., u nastavku teksta: Pravilnik) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodjeljuje oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, u cilju poticanja razvoja otočne proizvodnje kroz prepoznatljivost i jačanje konkurentnosti otočnih proizvoda na tržištu.

 

UVJETI DODJELE OZNAKE „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti tradicionalnim i inovativnim proizvodima koje proizvode otočni proizvođači.

Otočni proizvođači koji kandidiraju za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ mogu biti pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ dodjeljuje se proizvodima koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 1. i članka 24. Pravilnika.

Također, moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te svojim ukupnim karakteristikama (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) udovoljiti izraženim ili pretpostavljenim potrebama potrošača te zahtjevima utvrđenim u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete.

Oznaka „Hrvatski otočni proizvod“ može se dodijeliti proizvodima po skraćenom postupku ukoliko proizvod već ima neku od oznaku kvalitete, po ispravno podnesenom zahtjevu uz provođenje postupka iz članka 23. stavka 2. i članka 24. Pravilnika.

 

NAČIN I UVJETI STJECANJA PRAVA UPORABE OZNAKE „HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD“

Otočni proizvođači podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu prava uporabe Oznake „Hrvatski otočni proizvod“ (u nastavku teksta: Zahtjev). Obrazac Zahtjeva sastavni je dio ovog Javnog poziva i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr

Uz Zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. podaci o pravnom statusu:

  • za trgovačka društva:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača trgovačkog društva;

  • za zadruge:

– akt o osnivanju
– preslika rješenja o upisu u sudski registar;
– preslika ugovora o osnivanju zadruge;

  • za udruge:

– preslika rješenja o upisu u registar udruga;

  • za obrte:

– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica);
– preslika ortačkog ugovora u slučaju da se radi o više vlasnika obrta;

  • za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

– preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

  • za ostale:

– preslika rješenja o upisu ili drugi zakonom propisan dokument.

 

2. izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika o otočnom podrijetlu proizvoda;

3. tehnička dokumentacija, fotografija proizvoda i/ili dokumentacija za vizualnu jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda;

4. preslika rješenja o korištenju neke od oznaka kvalitete;

5. potvrdni dokumenti o udovoljavanju uvjetima sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača te rješenja ili dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete za proizvode koji nemaju neku od oznaka kvalitete i odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje („Narodne novine, br. 125/09. i 23/13.) koje se odnose na kozmetičke proizvode, a nastali su kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije;

6. preslike dokumentacije o proizvodu s kojom podnositelj Zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje kvalitete proizvoda.

 

Zahtjevi za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ s propisanom dokumentacijom podnose se do 8. travnja 2019. na adresu:

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Uprava za otoke
Miramarska 22
10 000 ZAGREB

u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – javni poziv“ i adresom podnositelja zahtjeva na poleđini omotnice.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

KLASA: 302-03/19-02/56
URBROJ: 538-07-1-2-2/250-19-2
Zagreb, 28. veljače 2019.

 


Dokumentacija:
Opće informacije
Obrazac