OBRAZLOŽENJE

10.04.2020. - 20:05 Grad Rab - Razno | Objavio: Admin | pregledano 1367 puta

  • Google+

 

Na temelju čl. 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu. Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Sukladno I. izmjenama konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020.g., predlažu se I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g..

I. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

6. druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonom.

Sukladno članku 69. Zakona, I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.Troškovi se iskazuju se u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

6. iz fondova Europske unije

7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. iz donacija.

 

Ukupna sredstva predviđena za realizaciju Programa su 23.113.500,00 kn