Potpore za energetsku učinkovitost - Donacije neprofitnim organizacijama

04.02.2014. - 12:47 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 2717 puta

  • Google+

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo gospodarstva

 

KLASA:402-01/14-01/10
URBROJ:526-04-01-02-01/3-14-1
Zagreb, 20. siječnja 2014.

 

 

O B J A V LJ U J E

OTVORENI JAVNI POZIV

 

iz programa

Razvoj energetskog sustava

Program poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. godinu

 

 

MJERA: A Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

 

AKTIVNOST  A1: POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

 

 

Datum objave: 27. siječnja 2014.

 


 

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Predmet ovoga Otvorenog javnog poziva je dodjela donacije Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost A1 Potpore za energetsku učinkovitost – Donacije neprofitnim organizacijama.

Poziv je otvoren danom objave javnoga poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr ).

 

2. CILJEVI I PRIORITETI OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Prioritet ovoga Otvorenog javnog poziva je da se kroz donaciju neprofitne organizacije i subjekte potakne na korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Ciljevi ovoga Otvorenog javnog poziva su:

• Ojačati energetsku učinkovitost neprofitnih ornanizacija, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda za rashode za energiju;

• Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom;

• Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

 

3. IZNOS SREDSTAVA

Davatelj donacije je Ministarstvo gospodarstva.

Sredstva za dodjelu donacije temeljem ovog Otvorenog javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, Programa 3204 - Razvoj energetskog sustava i gospodarenja mineralnim sirovinama, Aktivnosti A560063 - Državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, računskoj stavci 3631 - Tekuće donacije unutar općeg proračuna, u iznosu od 4.000.000,00 kn (četiri milijuna kuna).

 

4. KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je neprofitnim organizacijama i subjektima upisanim u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.

 

UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podnijeti:

Neprofitne organizacije i subjekti upisani u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Ukoliko su dobivene donacije po istom projektu od nekih drugih davatelja potpore ili Ministarstva gospodarstva, zbroj svih donacija ne smije preći 100% vrijednost prijavljenog projekta.

 

6. PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI, PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI I KRITERIJI ZA RASPODJELU 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1) Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije,

2) Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,

3) Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,

4) Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

5) Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete;

6) Marketinške aktivnosti za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

 

Prihvatljivi troškovi su:

1) Svi troškovi vezani uz strojeve, uređaje, opremu, mjernih uređaja i kontrolnih uređaja za energetsku učinkovitost;

2) Troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima, koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata;

3) Svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa za praćenje analize potrošnje energije;

4) Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija;

5) Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja;

6) Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

1) Priprema i izrada projektne dokumentacije koja koristi fosilna goriva kao energent, kao i tehnološka oprema koja koristi fosilna goriva kao energent,

2) Troškovi nastali prije datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli donacije (datum potpisa zadnjeg potpisnika);

3) Nabava rabljene opreme;

4) Nabava/kupovina/najam vozila;

5) Najam opreme;

6) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala;

7) Sitni inventar, redovni materijalni troškovi, kontrolni audit;

8) Web-hosting;

9) Troškovi reprezentacije;

10) Porez na dodanu vrijednost.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA:

Usklađenost i doprinos provedbi Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Narodne novine br. 152/08, 55/12) i Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016..( www.mingo.hr ).

 

7. IZNOSI, INTENZITET DONACIJUI I NAČIN ISPLATE

Najveći iznos potpore može iznositi 200.000,00 kuna. 

Od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75% prihvatljivih troškova.

Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 75% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% iznosu. 

U okviru javnog poziva za dodjelu donacije svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna donacija.

 

8. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU DONACIJE

Prijava za dodjelu donacije podnosi se putem Prijavnog obrasca, a uz ispunjeni obrazac obavezno se prilaže i tražena dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi u originalu na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
"Prijava na javni poziv - državne potpore za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije – Neprofitne organizacije"
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Vanjska omotnica mora sadržavati i puno ime i adresu podnositelja prijave.

 

9. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA UZ PRIJAVU:

Podnositelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjeni Prijavni obrazac

2. Originalne ili javno-bilježnički ovjerene ponude za projektne aktivnosti za koje se traže sredstva donacije.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja prijave.

 

10. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE I ODABIR PROJEKATA IZ JAVNOG POZIVA

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava po pravovaljanim zahtjevima, zaprimljenim po redoslijedu u pisarnici Ministarstva gospodarstva.

Povjerenstvo iz točke 11. ovoga Javnog poziva odlučuje o pristiglim prijavama odnosno uredno zaprimljenoj dokumentaciji redoslijedom kojim su zaprimljeni.

 

11. POVJERENSTVO ZA ODABIR PRISTIGLE DOKUMENTACIJE I ODABIR PROJEKATA IZ JAVNOG POZIVA

U cilju odabira projekata temeljem ovoga Javnog poziva Ministarstvo gospodarstva rješenjem imenuje povjerenstvo.

 

12. NADZOR

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli donacije, prijavnim obrascem, ovim Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Otvorenog javnog poziva, Ministarstvo gospodarstva će zatražiti povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava.

 

13. ZAKLJUČNE ODREDBE

Ministarstvo zadržava pravo izmjena i dopuna ovoga Otvorenog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Otvorenog javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr).

Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu: [email protected] .

 

MINISTAR
Ivan Vrdoljak